Резултатите от взетите на 25 и 29 януари проби на отпадъчни води от хвостохранилище "Ерма река" са готови, информират от местно РИОСВ.

Лабораторните данни показват превишаване единствено по показател цинк - 4,0 мг/м3 и 4,1 мг/м³ при норма 3,0 мг/м³.

Другите анализирани показатели - калциево-карбонатна твърдост, желязо разтворено, манган, мед, кадмий, олово, никел и цианиди, не са над нормата на стандартите за качество на околната среда.

Припомняме, пробите бяха взети след сигнал за мъртва риба в река Върбица при Златоград.

Експертите от РИОСВ- Смолян, Басейновата дирекция "Източнобеломорски район"-Пловдив (БДИБР), Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури провериха сигналите.

При инспекцията е направен и анализ на повърхностните води в три пункта на р. Голяма, които са след хвостохранилището "Ерма река" и в Златоград. Там резултатите показват превишаване на стандартите за качество за цинк, манган и кадмий.

Тези резултати обаче са близки до тези констатираните при извършените в края на 2017 г. анализи. Там дори се наблюдава ясна тенденция за намаляване на концентрациите по течението на р. Голяма. В пробата от р. Малка, вливаща се в р. Голяма, не се констатира превишаване на стандартите по изследваните показатели.

Резултатите от взетите през декември проби от отпадъчните води от хвостохранилище "Ерма река" показаха превишение на допустимите стойности на цинк - 4,9 мг/м3 при норма 3 мг/м3, за което на дружеството оператор "Горубсо Златоград" АД е наложена санкция.

Резултатите от ноемврийските пробите също показват превишение на част от анализираните показатели. Тогава на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение и бе издадено наказателно постановление, което е в процедура на обжалване пред Районен съд - Златоград.