С ежемесечния пакет от решения EK предприема правни действия срещу държави членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България обхващат цифровия пазар, охранителните услуги, пазарни злоупотреби, наказателно право, закрила на детето и митнически съюз.

Комисията изпраща мотивирани становища на България и още две държави членки поради това, че не са уведомили за пълното транспониране на правото на ЕС относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения.

Относно вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП, ЕК изпраща две официални уведомителни писма на България относно налаганите от страната ограничения за предоставянето на услуги.

Първото официално уведомително писмо се отнася до ограничения за временното трансгранично предоставяне на частни охранителни услуги. Чуждестранните доставчици на охранителни услуги са изправени пред прекомерни административни разходи, които не се прилагат по отношение на местните доставчици. Например всички документи трябва да бъдат придружени от официален превод и е налице изискване временните трансгранични доставчици да имат адрес за кореспонденция в България. Освен това в българското законодателство не се вземат предвид изискванията, които чуждестранните доставчици на услуги вече са изпълнили в своята държава членка по произход.

Второто официално уведомително писмо се отнася до правна разпоредба, с която се определя продължителността на временното трансгранично предоставяне на услуги. Съгласно законодателството на ЕС разграничението между установяване и временно предоставяне на услуги се прави за всеки отделен случай, като се отчита не само продължителността, но и редовността, периодичността и непрекъснатостта на предоставянето на услуги.

Комисията смята, че чрез определянето на период от време, през който предоставянето на дадена услуга ще се смята за временно, българското законодателство нарушава принципа на свободно движение на услуги, залегнал в Директивата за услугите и в Договора.

Комисията призовава 6 държави членки да спазват изцяло правилата на ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба. Националните правила на Австрия, България, Гърция, Испания, Италия и Франция не са в съответствие с правилата на ЕС.

Заедно с Регламента относно пазарната злоупотреба правилата на ЕС гарантират ефективността, прозрачността и надеждността на европейските финансови пазари и допринасят за завършването на съюза на капиталовите пазари.

Директивата предоставя на органите по-големи правомощия да предприемат действия срещу онези, които манипулират и злоупотребяват с финансова информация. Съгласно правилата на ЕС, приети от държавите членки през април 2014 г., от тях се изисква да гарантират, че такова деяние, включително манипулирането на референтни показатели, е престъпление и се наказва с ефективни и последователни санкции навсякъде в Европа.

Приложното поле и санкциите, предвидени в законите на тези държави, са недостатъчни за престъпления в областта на пазарните злоупотреби

Комисията изпраща мотивирано становище на България във връзка с липсата на транспониране на правилата на ЕС относно признаването на съдебни решения, с които се налагат наказания лишаване от свобода. България не е съобщила за приемането на национално законодателство, транспониращо разпоредбите на рамковото решение, нито е предоставила задоволителни отговори относно приключването на текущите законодателни процедури. Комисията настоятелно призовава България да транспонира правилно правото на ЕС.

ЕК призовава 7 държави членки да прилагат правилата на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца.

България, Германия, Литва, Малта, Румъния, Словакия и Швеция, не са приложили правилата на ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. В ЕС са въведени строги правила за криминализиране на такова насилие в цяла Европа, като се гарантират строги наказания за извършителите на престъпления, защита за децата жертви и помощ за предотвратяване на самото извършване на тези престъпления.

Директивата включва също така специални мерки за борба със сексуалното насилие над деца в интернет. Почти всички държави членки закъсняват при прилагането на новите мерки, тъй като Директивата е много всеобхватна. Комисията е наясно с тези предизвикателства, но за да се осигури ефективна защита на децата от сексуално насилие, държавите членки трябва да се съобразяват изцяло с разпоредбите на Директивата. Поради това Комисията реши да започне производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 7 държави членки във връзка с неправилното прилагане на Директивата в националното законодателство.

Комисията изисква от България да осигури пропорционални санкции за недекларирането на пари в брой. Страната не е въвела ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за недекларирането на пренасянето на пари в брой в размер на 10 000 EUR или повече. Съгласно правилата на ЕС за контрол на движението на пари в брой всяко лице, което влиза или излиза от ЕС и носи в себе си 10 000 EUR или повече в брой, трябва да ги декларира.

Задължението за деклариране на пари в брой има за цел да се гарантира ефективният контрол на движенията на пари в брой и да се предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма. Когато задължението за деклариране не е спазено в България, митническите органи конфискуват сумите, които не са декларирани, и налагат допълнителни имуществени санкции или наказание лишаване от свобода. Съдът на ЕС вече е издал две определения, с които обявява българския режим на санкции за несъвместим с принципа на пропорционалност на правото на ЕС.

Комисията призовава България да се съобрази с правилата на ЕССтраната разполага със срок от два месеца, за да отговори на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище или да сезира Съда на ЕС, според конкретния случай.

ЕК съди България за трайно неспазване на изискванията за чист въздух

ЕК съди България за трайно неспазване на изискванията за чист въздух

Иск пред Съда на ЕС получава и Испания