Проф. Даскалов, да започнем с това какво всъщност представлява хипертонията?
Артериалната хипертония е спектър от заболявания, като се дели на есенциална и вторична или симптоматична хипертония. Относителният дял на пациентите с есенциална хипертония е приблизително 95% от всички пациенти с повишено кръвно налягане. Едва 5% остават за хората, при които хипертонията е симптом на друго основно заболяване.

Дефиницията на артериалната хипертония продължава да бъде разтегливо понятие и причина за това са непрекъснато променящите се норми за горни гранични стойности на артериалното налягане.

Аз ще дефинирам хипертонията според европейските препоръки, защото те са валидни на този етап. Според тях, артериалната хипертония се приема като стойности на систолното артериалнато налягане (горната граница) ≥140 mmHg и/или диастолното (долната граница) ≥90mmHg, които са установени в най-малко две последователни посещения в лекарския кабинет, като са спазени всички принципи за правилно измерване.

Много важно е преди да започне определяне на стойностите на артериалното налягане да се осигури покой за пациента от 3-5 минути, да се извършат две последователни измервания на една ръка, като между тях има интервал от 1-2 минути. Ако между двете измервания има твърде голяма разлика, необходимо е да се извърши допълнително измерване. Получените стойности се осредняват. Важно е да се измери артериалното налягане на двете ръце и да се установи ръката, където то е по-високо. Нормално, ако съществува разлика, тя е до 10 mmHg. При някои категории пациенти, като например със захарен диабет и възрастни, трябва да се направи проба за ортостатизъм, след изправяне и 3 минути право положение, отново да се измери артериалното налягане. Допустим е спад до 20 mmHg за систолното и 10 mmHg за диастолното артериално налягане.

Да припомним какви са стойностите на нормалното кръвно налягане.
Трябва да се отбележи, че европейските норми се раличават от американските, като на този етап не е напълно ясно дали американските препоръки за по-ниски прагови норми на хипертонията ще бъдат приети. Според сега действащите европейски правила съществуват три нива на артериално налягане преди да се дефинира хипертония. Нормално артериално налягане е 120-129 mmHg за систолно и 80-84mmHg за диастолно. Оптимално артериално налягане е <120/80mmHg. Високо нормално е 130-139mmHg за систолно и 85-89 mmHg за диастолно артериално налягане.

Каква е статистиката по отношение на заболеваемостта у нас и в световен мащаб? Можем ли да направим разделение на тези пациенти по отделни групи - пол, възраст и т.н?
Статистиката показва, че заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30-45%. В България, по данни на Националния статистически институт от проведено европейско здравно проучване за периода 2008-2017 г., заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. На лице са най-общо казано две негативни тенденции, като общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония и увеличаване на случаите с хипертония в по-младата възраст 45-65 г., т.е подмладяване на болестта. По отношение на пола има малка разлика, жените боледуват макар и незначимо в по-висок процент, около 32%. За сравнение - данните при мъжете са за около 27%. Тези разлики с напредване на възрастта се изравняват.

Други интерсни факти от това проучване са свързани с рисковите фактори. Налице е негативна тенденция за увеличаване на затлъстяването, като този факт е особено очевиден сред мъжете, където то е разпространено сред около 62%, при жените около 46%. В България пушачите над 15-годишна възраст са около 2,1 милиона души. За първи път, обаче е установена позитивна тенденция за намаление на техния брой, като това е за сметка основно на мъжкия пол.

Друг интересен, според мен, факт от проучването е, че се е увеличил статистически значимо броят на младите хора, търсещи медицинска помощ по даден проблем, без обаче да се е променил общият процент на хора, склонни да се самолекуват.

И накрая, в спектъра на всички заболявания, сърдечно-съдовите заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация във възрастта над 65 г. В по-младата възраст водещо значение имат онкологичните заболявания.

Какви са най-честите оплаквания?
Най-честите оплаквания при пациентите с хипертония са главоболие, обикновенно тилно, но може да бъде челно или в слепоочията, може да е налице световъртеж, притъмняване пред очите, а също и общо неразположение, необяснима умора или кръвоизлив от носа или вътреочен.

Трябва също да се знае и винаги да се помни, че артериалната хипертония може да протече без никакви оплаквания. В тези случаи на продължително безсимптомно протичане, високото кръвно налягане води първоначално до функционални, а впоследствие до необратими болестни промени във всички органи и системи.

Чрез описания модел, хипертонията обикновенно дебютира с някое от своите усложнения или симптоми от страна на засегнати от заболяването органи, като например мозъчен инсулт, мозъчна хеморагия, транзиторна исхемична атака, миокарден инфаркт, стенокардия, сърдечна аритмия, сърдечна недостатъчност, дисекация на аорта, бъбречна недостатъчност, и т.н.

Кои са факторите, "отключващи" това заболяване?
Още в началото на нашия разговор стана въпрос, че хипертонията се класифицира в две големи групи на есенциална, при която причините условно казано остават неясни и вторична или симптоматична, при която високото артериално налягане е симптом в клиничната картина на друго основно заболяване, като например ендокринно, бъбречно, белодробно и т.н.

Фокусът на интерес е върху есенциалната хипертония, защото тя е най-честа и представлява около 95% от всички хипертонии. Това е полигенно заболяване, което се унаследява по сложен механизъм, т.е. на лице е фамилност. Както при повечето унаследявани заболявания е необходим отключващ момент, който в много случаи е трудно да бъде диференциран. Най-често стресът се поставя на първо място, като тук се има предвид всеки вид стрес - емоционален, психичен, физически, както и преумората.

Следва прекалената алкохолна консумация, която се дефинира като по-голямо дневно количество алкохол - за бира от 750мл., за вино 300 мл. и за концентриран алкохол 90 мл. Не бива да се забравя и злоупотребата с кафе.

Има и лекарства, които могат да провокират хипертония - нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), някои капки за нос при по-продължителна употреба, някои антидепресанти и антипсихотични лекарства, кортикостероидите, оралните контрацептиви, някои имуносупресори като циклоспорин, някои тирозин киназни и ангиогенезни инхибитори.

И накрая, употребата на кокаин и амфетамини са сигурни индуктори на хипертония включително и хипертонични кризи.

Какво представлява диагностиката, можем ли да е излекуваме напълно или става дума за една поддържаща терапия доживот?
Диагностиката на артериалната хипертония е прецизна работа и изисква освен това, което описах като дефиниция, в лекарския кабинет да бъдат определи също и сърдечно-съдовите рискови фактори при даден пациент, наличието на асимптомно органно засягане, друга съпътстваща сърдечно-съдова болест, хронична бъбречна болест и захарен диабет. Всичко това е необходимо, за да бъде позициониран всеки пациент в зависимост от наличието и броя на рисковите фактори и съпътстващи състояния в група на нисък, умерен, висок и много висок рисък, и да бъде определено поведението.

При есенциалната хипертония лечението е дълготрайно, като включва комплекс от приоми за модифициране начина на живот и лечение с медикаменти. При вторичната хипертония лечението на основното заболяване в общия случай води до трайно изчезване на симптомите на повишено артериално налягане.

Защо "тихият убиец" - до какви усложнения може да доведе високото кръвно налягане?
Вече обясних, че при голяма част от пациентите артериалната хипертония протича без оплаквания т.е. безсимптомно. Това е причина първа изява на болестта да бъде някое от нейните смъртоносни усложнения, като например масивен мозъчен инсулт, мозъчна хеморагия, дисекация на аортата.

Да поговорим за превенцията? Колко често трябва да си измерваме, на каква възраст трябва да започнем да го правим? Има ли значение по кое време го измерваме? Вярно ли е, че апаратът няма значение?
Измерването на артериалното налягане започва още в детско-юношеска възраст, така че ориентация за стойностите има още оттогава. В млада възраст при липса на фамилност е необходимо поне веднъж годишно да се проследява, а при данни за наследствена обремененост -на шест месечни интервали при условие, че актуалните стойности са в норма. С напредване на възрастта тези интервали се скъсяват и апаратът за кръвно налягане става неизбежна част от домашния интериор.

Разбира се, че апаратът има значение. Артериалното налягане в домашни условия трябва да се измерва с електронен апарат с маншен фиксиран на мишницата. Не се препоръчват за домашна употреба апарати за китка, както и такива, снабдени със стетоскоп (слушалка).

Препоръките са за двукратно измерване на артериалното налягане в сутрешните часове и двукратно във вечерните.

Често пъти, когато се постави някаква диагноза, лекарите ни предписват "промяна на начина на живот". Какво означава това за хипертониците - кои храни и напитки се препоръчват, кои - напълно изключват, кои са допустими?
Има общ модел на поведение, който включва и здравословна диета. Сега се използва абревиатурата ДАШ или диетични подходи за ограничаване на хипертонията (DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension). Това представлява здравословно хранене, включващо богата на плодове и зеленчуци храна, пълнозърнести храни и нискомаслени млечни продукти с намалено съдържание на наситени и общи мазнини, което би довело до понижаване на стойностите със средно 10 mmHg за систолното и 3 mmHg за диастолното кръвно налягане.

При хората с наднормено телесно тегло е препоръчително да се започне редуцираща диета, като идеята е, че свалянето на 1 кг от телесната маса би довело до намаляване на кръвното налягане с 1 mmHg.

На следващо място е ограничаване приема на готварска сол (натриев хлорид) и добавяне в диетата на богати на калий продукти.

От съществено значение е умереност в алкохолната консумация, което означава да се приемат не повече от 2 алкохолни питиета дневно за мъже и 1 за жени.

Най-важният съвет вероятно остава този, свързан с подържането на ежедневна и ежеседмична, постоянна физическа активност. Тя трябва да включва извършването на разнообразни динамични и изометрични натоварвания, които да гарантират оптимална физическа форма.

Всички тези нелекарствени способи биха благоприятствали понижаване на стойностите на кръвното налягане приблизително с 3 до 5 mmHg. Ако вече се провежда лечение на артериална хипертония, описаните способи биха способствали да се намалят нуждите (дозите на лекарствата) от медикаментозна терапия, а ако няма повишени стойности на кръвното налягане, описаните мерки биха спомогнали с голяма вероятност да се избегне скорошна среща с кардиолог.

А по отношение на спорта?
Спортът е най-хубавото нещо, особено ако ни е хоби. Обаче спортното натоварване може да разкрие клиничната картина на една глухо протичаща до този момент хипертония. Това е т.нар маскирана хипертония. Тя е много характерна за млади хора, натоварени професионално и т.н. От тази гледна точка спортът трябва да се практикува тогава, когато има пълен контрол върху хипертонията.

Хипертонията има ли сезонност, т.е. можем ли да кажем, че през даден сезон проявите са по-чести?
По този въпрос се говори много, обикновенно в началото на лятото, когато започват горещините и отново, когато времето застудее. Няма нищо странно в това, че пациентите с хипертония имат нужда от намаляване на дозата на приеманите медикаменти през лятото и съответно връщане към обичайните дози през зимата. Това всъщност е адаптивна реакция на сърдечно-съдовата система и кръвоносните съдове на външните температури. Високите температури предизвикват разширение на кръвоносните съдове и понижение на кръвното налягане, а ниските температури свиване на съдовете и повишаване на артериалното налягане.

Вчера отбелязахме Световния ден за борба с хипертонията, какъв е вашият съвет към хората?
Когато се установи артериална хипертония, е логично да се потърси консултация със специалист, който може да помогне.

Изминали са повече от 40 години от времето на първия официален доклад за артериалната хипертония, направен от Американската сърдечна асоциациа. През този период много факти за болестта станаха известни, на лице са препоръки за изследване и поведение, както и модерни лекарствени средства, влияещи върху хода на болестта. Разполагаме с модерна апаратура, с помоща на която могат да бъдат установени най-ранните промени при хипертония, да бъде оптимизирано лечението и избегната неблагоприятната прогресия на болестта.

Хипертонията, обаче остава най-социално значимата болест на сърцето, независимо от усилията, които се полагат в диагностиката и лечението.