От Националния осигурителен институт (НОИ) предоставят периодично информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8 587.6 млн. лв. - 69.6% изпълнение на плана за годината и с 340.3 млн. лв. (4,1%) повече спрямо плана към 31 август. Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината са с 1 530.0 млн. лв. или с 21.7% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - август, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Минималната пенсия става 370 лв.

Минималната пенсия става 370 лв.

Увеличението влиза в сила от 1 октомври

Към 31 август 2021 г., общият размер на отчетените приходи е 5 895.1 млн. лв., което представлява 69.3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 320.8 млн. лв. (5.8%) повече спрямо плана към август и с 656.5 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 10 521.0 млн. лв. или 70.9% от заложените в плана за годината. Разходите са с 578.3 млн. лв. (5.8%) повече спрямо плана към 31 август и с 1 915.2 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 август са в размер на 1 341.3 млн. лв. или 65.8% изпълнение на плана за годината и 40.3 млн. лв. (3.1%) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите осем месеца на годината са с 90.4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец август е 4 650.2 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 59.9 млн. лв., което представлява 68.6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3.1 млн. лв. (5.4%) повече спрямо плана към същата дата и с 5,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 34.6 млн. лв., което представлява 59.5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2.8 млн. лв. (7.5%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4.3 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Отчетените приходи към 31 август са в размер на 2.6 млн. лв., което представлява 87.2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 55.6 хил. лв. (2.1%) по-малко спрямо плана към 31 август и с 964.4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 3.2 млн. лв., което представлява 66.5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3.5 хил. лв. (0.1%) повече спрямо плана към 31 август и с 1.2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.