101 доклада на АДФИ са изпратени на прокуратурата през 2016 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Министрите от третия кабинет "Борисов" приеха отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2016 година

Извършените през 2016 г. финансови инспекции и проверки по реда на Закона за обществените поръчки са 664. Установени са причинени вреди на организации и лица в размер на 8 411 214 лв. От тях по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1 094 178 лева.

От АДФИ за този период са съставили 646 акта за установяване на административни нарушения, в т. ч. 486 на физически и 160 на юридически лица. Издадени са 268 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 258 480 лева.

Най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки са 286 случая на възложени обществени поръчки за 58 802 734 лв. При тях не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това

Контролната дейност на агенцията допринася както за своевременно отстраняване на причинени вреди, така и до реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичен ресурс. За установените вреди са съставени 28 акта за начет срещу 24 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

През 2016 година са проверени 2016 обществени поръчки на стойност 843 150 220 лева. Установени са нарушения при 782 поръчки или при 39% от общия им брой. При 341 поръчки, или при 17% от общо проверените, са установени нарушения, които водят до неспазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

При 30 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите.

При 15 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това и др.

При 441 или при 22% от проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер - неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции за участие и за изпълнение на поръчки и други.

Установени са нарушения на бюджетната и финансова дисциплина за 17 404 445 лв., за които органите на АДФИ ангажират административнонаказателна отговорност, в т. ч. нарушения на Закона за счетоводството, на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, извършени разходи, без да има одобрени средства по бюджетите, нецелево разходване на предоставени от държавния бюджет средства за капиталови разходи и други.