Изпълнителна агенция по горите ще има още един заместник-изпълнителен директор. Това стана ясно на днешното заседание на Министерския съвет, на което беше приет нов Устройствен правилник на ИАГ.

Целта е да се осъществява по-добър контрол върху изпълнението на задачите на служителите в специализираната администрация. Промяната няма да доведе до увеличаване на общата численост на агенцията, а само ще се извършат структурни промени, посочват от правителството.

Освен това са променени и структурата и наименованията на три дирекции в общата администрация. Три административни звена се закриват в специализираната администрация, като техните функции ще се поемат от други дирекции.

Преструктурирането цели подобряване в работата на администрацията, по-ефективен контрол по спазването на установения ред за стопанисване, ползване и опазване на горските територии и ловното стопанство.