Агенцията за публичните предприятия и контрол трябва да изготвят анализ на създадените със специални закони държавни предприятия. Това е едно от решенията на днешното заседание на Министерския съвет.

Правителството възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да анализира създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики.

Законът за публичните предприятия бе приет през септември 2019 г. На негово основание бе създадена Агенцията за публичните предприятия и контрол, която да осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия и съответно да наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

Законът предвижда Агенцията, по възлагане от Министерския съвет, да изготви на анализ на създадените със специални закони държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики.

Чрез този анализ Министерският съвет в тригодишен срок ще може да приеме програма за преобразуване на държавните предприятия в еднолични търговски дружества или в административни структури.