Българската стопанска камара изпрати писмо до министъра на финансите Асен Василев. Поводът бе заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и темите, които ще бъдат дискутирани на него. Основна тема в писмото е Бюджет 2022.

На първо място от Българската стопанска камара отделят внимание на бюджета на НЗОК за 2022 г. Те предоставят тревожни данни за състоянието на системата на здравеопазването в България. В здравния профил на България за 2019 г. се констатира, че:

 • ü очакваната средна продължителност на живот на българите се е увеличила, но все още е най-ниската в ЕС;
 • ü недостатъчно развитите превантивни мерки и извънболнична (или амбулаторна) помощ допринасят за слабите резултати в областта на здравеопазването;
 • ü както предотвратимата с превенция смъртност, така и предотвратимата с добро лечение, са сред най-високите в ЕС, което свидетелства за големи възможности за подобряване на профилактиката и ефикасността на медицинската помощ;
 • ü липсата на данни по ключови показатели възпрепятства мониторинга на качеството на здравеопазването;
 • ü разходите за здравеопазване са се увеличили значително, но тяхното равнище продължава да е сред най-ниските в ЕС;
 • ü директните плащания от пациентите са най-високите в ЕС;
 • ü по-голямата част от разходите за здравеопазване са за лекарствени продукти и болнична помощ;
 • ü един на всеки седем българи е здравно неосигурен;
 • ü малко ресурси са предназначени за дългосрочни грижи;
 • ü броят на медицинските сестри и общопрактикуващите лекари в България е малък;
 • ü системата на здравеопазване е в голяма степен ориентирана към болничната помощ

Ето и резултати от функционирането на този модел на здравна система:

 • ü високо равнище смъртност, особено в условията на ковид;
 • ü общата очаквана продължителност на живота при раждане в България временно е намаляла с 1,5 години през 2020 г. в сравнение с 2019 г., което до голяма степен се дължи на големия брой смъртни случаи, поради пандемията от COVID-19;
 • ü инсултът, исхемичната болест на сърцето и ракът на белите дробове са водещите причини за смърт;
 • ü смъртността, предотвратима с добра профилактика, така и смъртността, предотвратима чрез добро лечение, е значително по-висока от тази за ЕС като цяло, в резултат на слабата първична профилактика и промоция на здравето;
 • ü преживяемостта при най-разпространените видове рак е сред най-ниските в ЕС, въпреки че разходите за лекарства за тези заболявания са значително увеличени и достигат около 10% от бюджета Касата;
 • ü недоволни пациенти;
 • ü липса на мотивация от медицинския персонал за повишаване на квалификацията и за качествено обслужване на пациентите;
 • ü пандемията от COVID-19 ускори въвеждането на електронното здравеопазване в България, но все още липсват позитивни крайни резултати.
 • Болниците се притесняват от решенията на НЗОК без гласуван бюджет

  Болниците се притесняват от решенията на НЗОК без гласуван бюджет

  Поводът е липсата на бюджет на касата за 2022 г.

От Българската стопанска камара не виждат как проектобюджета на НЗОК за 2022 г. ще реши тези проблеми. В тази връзка предлагат при обсъждане в НСТС на проекта за бюджет на НЗОК да се предоставят за обсъждане и резултатите от дейността на здравната система след приключване на бюджетната година. По техните думи с този бюджет ще се повтори ситуацията от 2021 г.

От Стопанската камара излагат своите Мотиви:

 • ü Запазването на сравнително нисък дял на публичните средства за здравеопазване не само не позволява развитие на здравната система, но е и фактор за постоянно влошаване на качеството на обслужване и за намаляване на възможностите за оказване на адекватна медицинска помощ.
 • ü Не се създават очакваните възможности за мотивация и задържане на медицинския персонал и особено за повишаване на неговата квалификация.
 1. Отново са заложени диспропорции между вноските, които държавата прави за осигуряваните от нея лица, и разходите за тяхното здравно осигуряване.
 • ü Размерът на осигурителните вноски, които прави реалният бизнес, е средно 101 лв., а тези за осигуряваните от държавата лица е около 34 лв.
 • ü От години размерът на осигурителните вноски, които държавата прави за осигурените от нея лица (пенсионери, деца, безработни, учащи се), не съответства на разходите, които се правят за тях.
 1. Не се предвижда значително увеличаване на дела и на размера на разходите за извънболнична помощ, за сметка на прехвърляне на дейности от болничната помощ. Делът на средствата за болнична помощ се запазва около 49.8%, при средни равнища е ЕС от около 30%. Въпреки декларираните намерения, относителният дял на средствата за извънболнична дейност се запазва около 13.5 % при средни равнища за ЕС от 26-28%.
 2. Липсват политики и решения за ограничаване на разходите за лекарства, които достигат до 30% от бюджета на Касата, при средно равнище за страните от ЕС 15-18%.
 3. Не се предлагат реални механизми за намаляване на разходите за здравеопазване за сметка на лицата. Те непрекъснато разширяват своя обхват, увеличават се и са непосилни за голяма част от населението.
 4. Размерът на задълженията на болниците е голям (от около 500 млн. лв.), които в голямата си част са държавни. Има реална опасност погасяването на задълженията да е за сметка на предвидените за 2022 г. средства за болнична помощ, което допълнително може да дебалансира системата.
 5. Тревожно е финансовото и кадровото състояние на общинските болници, голямата част от които са пред фалит. Наложителни са политически и законодателни мерки за стабилизитане на тяхната дейност.
 6. Предлагаме да се преразгледа прехвърлената и несвойствената за НЗОК дейност за закупуване на помощни средства за лицата с увреждания.

На второ място се поставя акцента върху проекта за Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Окончателно удължиха Бюджет 2021 г. до март 2022 г.

Окончателно удължиха Бюджет 2021 г. до март 2022 г.

Той ще важи до края на март,

Представеният проект на бюджет възпроизвежда логиката на бюджета на ДОО от последните няколко години. Българската стопанска камара подкрепя политиката за увеличение на пенсиите при строго спазване на принципа за отчитане на осигурителния принос на лицата. Заедно с това, не подкрепя провежданата политика за смесване на осигурителните принципи и тези на социалното подпомагане (т.нар. ковид добавки).

БСК се въздържа от подкрепа на представения проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., доколкото:

 1. Размерът на МРЗ и неговото увеличение (от 650 на 710 лв. от 1 април 2022 г.) нито е аргументиран, нито е обсъждан със социалните партньори. Продължава практиката за административно увеличение на МРЗ без представяне на показателите, които са използвани са формиране на този размер, и без оценка на въздействието.
 2. С предлагания проект на бюджет продължават да се "наказват" лицата с високи доходи, които са инвестирали време и средства, за да се квалифицират и да престират труд с висока довабена стойност, за който получават по-високо възнаграждение.

Увеличава се размерът на максималния осигурителен доход (МОД) от 3000 на 3400 лв., което представлява ръст над 13,3%. На практика, при равни други условия, се намалява разполагаемият доход за тези група лица. Процентът на увеличение на МОД отново не е аргументиран. Неясен е фискалният ефект от това увеличение, като същевременно се очаква намаление на приходите от данък от доходите върху физическите лица в размер на 7 млн. лева.

Допълнително недоумение буди увеличаването на този показател, без да се отчита взаимовръзката му с останалите параметри на осигурителната система, при обявени анонси за анализ на пенсионната система и разработването на Стратегия за доходите.

 1. Заедно с увеличението на МОД се запазва се таванът на пенсиите в размер на 1500 лв., което допълнително намалява стимулите на работещите да се осигуряват върху реалните си доходи.
 2. Увеличава се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 12,00 на 15,00 лв., без мотиви и разчети как е достигнато до тази сума. Същевременно, се запазва размерът на максималния дневен размер на обезщетението (74,29 лв.).

С прилагането на този таван, всички работещи, които са се осигурявали върху максимален осигурителен доход, нямат възможност да получат обезщетение за безработица в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца. Отново работещите, осигуряващи се на МОД, са поставени в неравноспоставено положение спрямо всички останали.

 1. Увеличава се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 лв. на 710 лв., считано от 1 април 2022 г. С подобни мерки се реализират грешни политики. Вместо да бъдат осигурени достатъчно места в детски градини и ясли, майките (които най-често ползват този вид отпуск) се задържат извън пазара на труда, като по този начин губят квалификация и трудови навици. Подобни дълги прекъсвания на трудовия живот на жените неминуемо се отразяват и на равнището на заплащането им, а в последствие и при ползване на пенсионни права. В България все още голям дял от грижите, свързани с нужди на членове на семейството, се поемат от жените и това ги поставя в неблагоприятно положение спрямо мъжете. Ето защо, макар и на пръв поглед да изглежда правилна, БСК запазва негативна оценка на подобни мерки. Държавата следва да създава условия за подпомагане на родителите за отглеждане на малки деца, като само една част от тях са свързани с обезщетения.
 2. Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 от КСО - първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО. Тази временна мярка се превърна в трайна и допълнително натоварва работодателите, особено в ковид пандемия, в който служители непрекъснато биват карантинирани.
 3. Въпреки очакванията за промени в ТЕЛК и оценка на работоспособността, не откриваме реформи, насочени към ограничаване на броя на лицатау получаващи инвалидни пенсии - проблему за който работодателските организации алармират от години, но реални действия на този етап не са предприети.
 4. Не разбираме защо в доклада на НОИ при определяне на средния размер на пенсиите са посочени суми със и без ковид добавка. Обръщаме внимание, че ковид добавката не е пенсионно плащане. Подобни сравнения само създават объркване у правоимащите лица, както и очакване за неотменяемост с времето. Така проблемът с размера, създаден от предходното Народно събрание, да се изплащат суми, представляващи социално подпомагане по своя характер, заедно с пенсиите (осигурителни плащания), допълнително се задълбочава.

Накрая се споделя и виждането на БКС за Бюджет 2022 на Република България. От камарата виждат позтивни неща в него, но остават с известни резерви към проекта.

 • - продължаване действието на мерките за в подкрепа на бизнеса за запаване на заетостта, в туризма и за компенсация на цените за електроенергия;
 • - предвиденото отпадане на данъка върху лихвите по депозитите, както и минимизиране на данък уикенд;
 • - увеличаване на максималния размер на ваучерите, които могат да се дават на служителите, както и увеличаване на тавана на квотата до 1 млрд. лв.

От БСК изтъкват че е смущаващ фактът, че в рамките на една бюджетна година в страната ще се прилагат три различни бюджета - един в периода януари - март, втори в периода април - юни и трети в оставащите 6 месеца на годината. Това създава среда на непредвидимост и несигурност за инвеститорите и бизнеса.

Проектобюджет 2022: С 4,3 млрд. повече дълг, 4,8% ръст на икономиката и спад на безработицата

Проектобюджет 2022: С 4,3 млрд. повече дълг, 4,8% ръст на икономиката и спад на безработицата

А в дългосрочен план - през следващите 2023 и 2024 се предвижда в ръста на икономиката да има известно забавяне

 1. Налице е разминаване между 0,7 до 1% в допусканията на Министерството на финансите и международни организации и институции по отношение на растежа на БВП.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. (АСБП) е записано, че макроикономическите перспективи за прогнозния период са растежът на БВП да се ускори до 4,8% през 2022 г., движен от инвестициите (стр. 11). В същото време, е отчетено (стр. 37), че Европейската комисия (ЕК) прогнозира растежът на БВП на България през 2022 г. да достигне 4.1%. ЕК мотивира своята прогноза с по-голяма резервираност за нарастването на инвестициите в българската икономика за 2022 г. и умереното очакване за по-ниска инфлация в България през 2022 г., предвид различното прогнозиране на тенденциите на международните енергийни цени и отделно възнагражденията в публичния сектор.

Световна банка дава прогноза за растеж на българския БВП през 2022 г. само с 3.8%. Агенция ФИЧ прогнозира растеж на българския БВП през 2022 г. само с 3.7%.

В случай на съществено отклонение в допусканията на МФ в тази прогноза съществува риск от знaчитeлнo нeгaтивнo влияниe въpxy бюджeтнитe пpиxoди, бюджетния дeфицит и изпълнението нa Koнcoлидиpaнaтa фиcĸaлнa пpoгpaмa.

 1. Намираме за подценени и допусканията за поскъпването на суровия петрол тип "Брент" средно с 10,2% до 78,9 щ.д. (стр.30, от средносрочната бюджетна прогноза). Отново по оценки на различни международни агенции се очаква че цените на Brent ще бъдат $90 за барел през първото тримесечие на 2022 г., $95 през второто тримесечие и $100 за барел през последните две тримесечия (Goldman Sachs).

Отклонения в прогнозата на МФ за цена на суровия петрол тип "Брент" също може да повлияе силно върху инфлацията, потреблението (като основен движещ фактор на растежа на БВП) и, съответно - бюджетните приходи. По наше мнение, това изисква много по-консервативна бюджетна политика от заложената в приходната част на бюджета за 2022 г.

 1. Прави впечатление оптимистичната прогноза на данъчна събираемост, която при подобни на инфлационните параметри през 2021 г. надхвърля тогава реализираните приходи многократно (повече от двойно). В допълнение, бихме искали да обсъдим и запазването през 2022 г. като процент от БВП на преките чуждестранни инвестиции на същото ниво като през 2021 г., както и през 2023 и 2024 г. (стр.31 от АСБП).
 2. С изключение на коментарите по кредитния рейтинг на Moody"s (стр. 65), никъде в АСБП не се извежда като приоритет присъединяването към Еврозоната.
 3. Възприетият подход при изготвяне на АСБП и ЗДБ 2022 г., вкл. заложеният дефицит на начислена и касова основа за 2022 г., създава основен риск пред разполагаемото фискално пространство през 2023 и 2024 г., изпълнението на конвергентните критерии и може да заличи открилата се възможност за влизане в Еврозоната от 01.01.2024 г. и следващите години.
 4. Следва да бъде преосмислено планираното увеличаване на държавния дълг като дял от БВП от около 24% през 2021 г. на над 29% през 2024 г. Опитът на други държави показва, че след надхвърляне на ниво от 30% управлението на дълга е трудно контролируемо, поради ограничената възможност за финансиране на текущи разходи по основни функции, за сметка на основните данъчноосигурителни приходи.

С оглед на гореизложеното, опасенията ни са, че всяко отклонение от допусканията на МФ за приходна част на държавния бюджет за 2022 г. може да доведе до прекомерен бюджетен дефицит, който да надхвърля 6%.

АИКБ не вижда реформи в Бюджет 2022, но се надява на актуализацията

АИКБ не вижда реформи в Бюджет 2022, но се надява на актуализацията

Асоциацията подкрепя проектобюджета с известни препоръки и условия