Министерският съвет взе решение да даде на концесия за морски плаж "Черноморец-юг" в община Созопол и морски плаж "Равда-централен" в община Несебър. Целта е обезопасяване на двата плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 20 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж "Черноморец-юг" е 114 912 лв. без ДДС, а за морски плаж "Равда-централен" - 8 071 лв. без ДДС.

Морските плажове ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Министерски съвет взе и решение за прекратяване на концесия на плаж "Лозенец-Караагач", община Царево, област Бургас. Договорът се прекратява по предложение на концесионера, който не предоставя плажни и/или водноатракционни услуги и не реализира финансов приход от тях, а през по-голямата част от летния сезон морският плаж е безлюден, което прави неефективно стопанисването на морския плаж и използването му за плажен туризъм.

Едностранно бе прекратен и договорът за концесия за плаж "Златна рибка", община Созопол. Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът "АМИ ГРУП Р" ЕООД е неизправна страна по договора, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения.

При извършените през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. проверки на място са установени множество повтарящи се нарушения - по-малко от изискуемите спасителни постове, частичен отказ за осигуряване през целия ден на задължителното здравно и медицинско обслужване, по-малка от минималната изискуема площ на зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности и др.

Договорът за концесия за морски плаж "Златна рибка" е сключен на 1 февруари 2016 г. между Министерския съвет, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и "АМИ ГРУП Р" ЕООД.