Депутатите подхванаха промени в Закона за МВР. С проекта се разширяват правомощията на полицейските органи на Главна дирекция "Гранична полиция", които ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления, свързани с функционалната им компетентност на територията на цялата страна.

Урежда се осигуряване на дългосрочно и устойчиво изискване за професионалната подготовка на разследващите полицаи.

Синдикатите на МВР готови да стигнат до съд за промените в Закона за МВР

Синдикатите на МВР готови да стигнат до съд за промените в Закона за МВР

Промените не били консултирани със синдикатите

Допълва се нормата в действащия ЗМВР в посока полицейските органи да могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание Закона за чужденците в България, както и за лица, за които това е предвидено в закон.

Създава се ясна регламентация за охраната на обекти от МВР, като се отстраняват противоречията в сега действащите норми.

Разширяват се правомощията на лица, работещи по трудово правоотношение, които ще могат да осъществяват охрана на обекти, които не са предоставени за управление от МВР, както и да оказват съдействие при опазване на обществения ред.

БСП вижда хаос в МВР заради постоянно променяния от ГЕРБ закон

БСП вижда хаос в МВР заради постоянно променяния от ГЕРБ закон

Искат да се увеличат заплатите на полицаите

Промени са направени и в административнонаказателните разпоредби на ЗМВР и в Закона за защита при бедствия, с които е приведен размерът на глобите и имуществените санкции с тежестта на нарушението, подбудите за извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

С цел ефективност при предотвратяване на корупционните практики се прецизират текстове, свързани с проверката на декларираните факти, както и текстове, въвеждащи времеви ограничения на проверките.

В преходните и заключителни разпоредби се предвиждат промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Въвежда се понятието "е Call" в съответствие с националното и европейско законодателство. "е Call" е спешно повикване от превозно средство на номер 112, направено автоматично за осъществяване на звукова връзка между пътниците в превозното средство и най-подходящия център за приемане на спешни повиквания.

В Закона за българските лични документи се удължава с една година законоопределеният срок за електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичност, които да се залагат в българските лични документи.

Предложените промени в Закона за движение по пътищата са с цел въвеждане на европейското законодателство за регистрация на превозни средства, както и промени в санкционните и други разпоредби, с които да се отстранят съществуващите несъвършенства при правоприлагането от компетентните органи.

Със законопроекта са прецизирани и норми в други закони.

Промените минаха на първо четене с 98 гласа "За", 48 - "против", 17 - "въздържал се".