Депутатите приеха на второ четене Закона за концесиите.

При спазване на националното законодателство и изискванията на директивите се прецизира обхвата на закона с посочване на всички възлагащи органи и възложители, като се дават дефиниции на термините "доминиращо влияние", "изключително право", "местни органи", "регионални органи", "публичноправна организация", "свързано предприятие", "специално право" и се допълва определението за "публично предприятие", а думите "публичен орган" се заменят с "възлагащ орган или възложител".

Във връзка с разширяването на кръга на субектите се уточняват и изключенията от приложното поле на закона спрямо определени концесии за строителство или концесии за услуги. Законопроектът прецизира и редица понятия, като "концесия с трансграничен интерес" и "концесия без трансграничен интерес", целящи улесняване на прилагането на закона.

За постигането на пълна хармонизация с разпоредбите на европейското законодателство се конкретизират основанията за изключване на кандидат или участник и се предвижда възможността възлагащият орган или възложителят по собствена преценка да не изключва участник, който е в процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато при спазване на предвидените изисквания се установи, че въпросният икономически оператор ще е в състояние да изпълни концесията.

Депутатите се затрудниха с концесиите в сферата на националната сигурност

Депутатите се затрудниха с концесиите в сферата на националната сигурност

Те приеха на първо четене закона за концесиите

С проекта за закон се отменя императивното изискване за солидарна отговорност на третото лице и се предоставя възможност на възложителя да прецени необходимостта от включването й в договорите за концесия.

Прецизират се изискванията за предоставяне на информация на кандидатите и участниците, като се гарантира своевременно уведомяване за взетите решения относно възлагането на концесия, включително информация за спечелилия кандидат, основанията за отхвърляне на заявлението или офертата му и основанията за всяко решение да не се възлага договор.

С предложените промени в приложение № 2 се допълват дейностите, за изпълнението, на които може да се възлага концесия за услуги и се предлага включването на добив на нефт или газ, както и проучванията и добивът на въглища и на други твърди горива.

За осигуряването на по-качествено и всеобхватно извършване на мониторинг и предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане, на концесии се предлага дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет да извършва мониторинг на концесиите, когато стойността е над европейския праг и се въвежда забрана за определяне на най-висок размер на инвестициите като критерий за възлагане.

Със законопроекта се прецизират условията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер и изискванията за съдържанието на протокола. Предлага се също проверката на декларираните със заявлението факти и обстоятелства да се извършва от концедента при подписване на договора за концесии.

С предложените изменения се конкретизира редът за откриване на партида за двата вида концесии - над и под европейския праг и се регламентира задължението на концедентите за приемане и обработване на електронни фактури, като с изрична разпоредба се дефинира съдържанието им.

Предвижда се отпадане на концесиите за ползване от обхвата на Закона за концесиите, като с това се цели изпълнение на изискванията на европейското законодателство и улесняване на концедентите при класифициране на концесията.