149 политически партии са подали в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2016 г., като спазиха изискванията за представянето им и срока по Закона за политическите партии - ЗПП, който изтече на 31 март.

Не са подали годишни финансови отчети девет партии: "Български земеделски съюз", "Български национален съюз нова демокрация", "Гражданска сила", "Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД)", "Движение за благоденствие и възход", "КОЙ - компетентност, отговорност и истина", "Народняшка земеделска партия НИКОЛА ПЕТКОВ", "Национален идеал за Единство" и "Национално патриотично обединение".

Сметната палата ще уведоми прокуратурата за това, че пет от тези партии - "Български земеделски съюз", "Гражданска сила", "Движение за благоденствие и възход", "КОЙ - компетентност, отговорност и истина" и "Национално патриотично обединение", не са подали финансовите си отчети за втора поредна година. Според чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗПП - "Софийски градски съд постановява разпускане на политическа партия...", когато "не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни години", като "Решението на съда се постановява по иск на прокурора", чл. 40, ал. 2 от ЗПП.

Освен това, отчетите на четири партии - "Роден край", "Черноморец", "Съюз България" и "Българска демократична общност", са подадени в срок, но не са спазени изискванията на Закона за политическите партии, чл. 34, ал. 5 относно формата, съдържанието и начина на подаване, и затова тези отчети се смятат за неподадени.

Според ЗПП на политическа партия, която не представи в срок финансов отчет, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

Сметната палата публикува списъци на политическите партии, чиито годишни финансови отчети за 2016 г. са представени в Сметната палата в законовия срок и отговарят на изискванията на ЗПП. Непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2016 г. съгласно изискванията на ЗПП и чиито годишни финансови отчети за 2016 г. са представени в Сметната палата в законовия срок, но не отговарят на изискванията на ЗПП.

Предстои Сметната палата да започне ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.