Междинният доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета oтносно напредъка на България по механизма за проверка и сътрудничество беше представен днес в Брюксел.

На много места в доклада за България е посочено, че властите в София не са предоставили на Комисията всички необходими данни, което да позволи изготвянето на добра оценка на положението в рамките на процеса на мониторинг.

Според доклада страната ни получава забележки заради съществуващите в българския Наказателно-процесуален кодекс формални ограничения в досъдебната фаза, които възпрепятстват бързото протичане на съдебните процедури.
В доклада е отбелязано, че често се налага връщане на делата от съда обратно към прокуратурата.

Дела по обвинения за корупция на високопоставени служители и дела срещу организираната престъпност са предмет на чести подобни връщания и дълги отлагания на процесуална основа.
Българският Наказателен кодекс не степенува престъпленията и изглежда структурно остарял.

Няма достатъчно достоверни данни относно съпътстващата работа по делата по време на досъдебната и съдебната фаза, се отбелязяа още в доклада.
Информацията, представена на Комисията за случаи на корупция на високо равнище и организирана престъпност не позволява да се оцени работата на съдилищата или следствието.

Премиерът Станишев:
Едно от новите неща, произтичащи от договора от Лисабон е това, че се залага на механизъм за мониторинг и наблюдение на всички страни, което ще обезсмисли сегашния механизъм, по който сме наблюдавани от ЕК по 6 показателя
                      Още...

Важна и неотложна задача за България е да развие капацитета си за събиране и класификация на данни. Приключилото изграждане на Единната информационна система е от особено значение в този смисъл.

В България са регистрирани 51 повдигнати обвинения, 20 окончателни осъдителни присъди и 7 оправдателни присъди за корупция на високо равнище за периода от 1 юли до 31 октомври 2007 г.

В рамките на съдебната система бяха започнати 11 досъдебни производства, няма произнесени присъди.

България е докладвала и за значителен брой планирани и внезапни проверки в централната администрация и съдебната система.

Качествени данни за стратегията на проверките, техните приоритети и оценка на риска не бяха предоставени.
Ето защо не бе възможно да се прецени доколко тези дейности са допринесли за ограничаването на корупцията на високо равнище в България, се казва в доклада на Европейската комисия.

Въпреки че се признават продължилите организационни усилия, конкретни резултати не бяха докладвани във връзка с по-доброто сътрудничество между различните органи, упълномощени да се борят срещу корупцията.

Не е докладвано за дейности в защита на лицата, които подават сигнали за корупция.

Превантивните мерки, обучението и внедряването на най-добри практики като постоянни процедури, като напр. системата за плащане с единен фиш, произволното разпределяне на смени и ротацията на служители, намалиха възможностите за корупция в граничната полиция и митниците.

Социологическо проучване, проведен от Кралския автомобилен клуб на Нидерландия потвърждава тази положителна тенденция.

Безмитните магазини на българска територия по външните граници със Сърбия и Турция, както и безмитните бензиностанции на българска територия продължават да бъдат толерирани и са увеличили значително оборота си през 2007 г.
Те са средищна точка на местна организирана престъпност и корупция.

В заключение се посочва, че през първата година от своето членство в ЕС България е продължила да полага усилия за справяне със слабостите, които иначе биха попречили на ефективното прилагане на законодателството, политиките и програмите на ЕС.

Въпреки това, в ключови области като борбата с корупцията на високо равнище и организираната престъпност, все още не се демонстрират убедителни резултати.