Европейската комисия (ЕК) завежда дело срещу България поради недостатъчна степен на защита на застрашени видове птици. Делото е пред съда на Европейския съюз, като причината е неизпълнението на страната на задължението за опазване на уникалните местообитания и на важни видове птици в Рила планина, съобщават от комисията.

От Брюксел информират, че властите ни не са разширили определената като специална защитена зона, за да се защитят адекватно застрашените видове диви птици.

Отбелязва се, че Рила планина е сред най-ценните площи в България и в ЕС по отношение на опазването на 20 уязвими вида птици.

От комисията припомнят, че съгласно законодателството на ЕС, държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за опазване на застрашените от изчезване видове.

Към момента страната ни била класифицирала правилно 72 % от зоната като специална защитена. Така не били обхванати важни част от местообитанията на 17 застрашени видове птици. Застрашавали се видове като пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) и врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum). Други застрашени видове са белогърбият кълвач (Dendrocopos leucotos), трипръстият кълвач (Picoudes tridactilus), лещарката (Bonasa bonasia) и черният кълвач (Dryocopus martius).

През октомври 2014 г. комисията е отправила мотивирано становище към властите ни, че е нужно да се разшири обхватът на защитените зони и да се включат в тях зоните в Рила. Страната ни обаче не е изпълнила задължението си. Това е и причината ЕК да сезира съда на ЕС по този въпрос.

Европейската комисия е взела и решения за две мотивиращи становища в областта на енергийната ефективност и транспорта.

Относно енергийната ефективност от страната е поискано да изпълни разпоредбите на ЕС за намаляване на енергийното потребление на сградите. От нас се иска да въведем минимални изисквания за енергийните характеристики на новите и съществуващите сгради, да се осигури сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да се гарантира извършването на редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации.

От Брюксел са установили, че у нас не сме гарантирали, че винаги се издават и предоставят сертификати за енергийните характеристики на потенциалния купувач или наемател на сгради или обособени части от сгради, които се продават, са в строеж или се отдават под наем. Освен това в националното ни законодателство се съдържали освобождавания от изискванията за енергийна ефективност, както и несъответствия по отношение на изискванията във връзка с честотата на инспекциите на отоплителните системи.

Това е причината Еврокомисията да поиска от българските органи да бъдат изпълнени всички изисквания на Директивата за сградите. Страната ни има два месеца, за да уведоми комисията за предприетите мерки, за да се отстрани нарушението. Ако това не се случи, комисията можела да сезира съда на ЕС.

Второто мотивирано становище към властите ни е относно летищата. Еврокомисията иска да гарантираме разделяне на сметките на управляващия орган на летище София. Това трябвало да става в съответствие с директива относно наземните услуги в летищата на ЕС. Освен управляващ орган на аеропорта, се извършвали и редица спомагателни дейности на летището – лицензиран оператор за наземно обслужване. Тези услуги включват области като поддръжка, зареждане с гориво и обработка на товари, както и регистрация, кетъринг, обработка на багажите и превоз в рамките на летището.

От ЕК уточняват, че когато управляващият орган предоставя и наземно обслужване, той трябва ясно да отделя сметките за своите дейности по наземно обслужване от сметките за другите си дейности и не може има финансови потоци между дейностите. Това трябвало да става под контрола на независим одитор. От Брюксел уточняват, че целта е да се избегне субсидиране на дейностите по наземно обслужване на управляващия орган на летището. Трябвало да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция за предоставянето на наземни услуги между управляващия орган на летището и независими доставчици на наземно обслужване.

И по това мотивирано становище страната ни разполага с два месеца, за да уведоми комисията за предприетите мерки. Ако това не се случи отново ни грози съд.