Започва номинирането на представители на социалните партньори и гражданските организации за съставяне на новия Икономически и социален съвет. Поканата е публикувана днес в "Държавен вестник".

Документите се дават до 11 януари 2021 г. Това може да стане на хартиен носител на адрес: София 1784, бул. "Цариградско шосе" No 111, Икономически и социален съвет, всеки работен ден от 10 до 17 часа или по електронен път на e-mail: office@esc.bg, като в този случай документите трябва да бъдат подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронно управление.

Според Закона, Икономическият и социален съвет се състои от председател и 36 членове, разпределени в три групи.

Първата група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работодателите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда.

Втората група се състои от 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда.

Третата група е също от 12 членове, и двама учени, номинирани от Министерски съвет. Те са разпределени по един в следните групи: организациите на селскостопанските производители; организациите на производствените кооперации; организациите на занаятчиите; представител на професионално-съсловните организации; представител на организациите на потребителите; представител на организациите на жените; представител на екологичните организации; организациите на хората с увреждания; организациите на пенсионерите; организациите, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или лицата, нуждаещи се от грижи.

Една организация може да бъде представена само в една от групите.