През изминалата година са изпълнени 18 от общо 32 мерки, включени в Плана за действие "Предприемачество 2020 - България" за 2016 година.

През 2016 година най-голям напредък се наблюдава по отношение на препоръките в областта "Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия". В тази област са реализирани 12 мерки.

Това стана ясно, след като правителството одобри Отчетът за изпълнението на Плана за действие "Предприемачество 2020 - България" за 2016 година. 

С реализирането на тези мерки България започва да изпълнява една от основните препоръки на Европейската комисия към страните членки, предвиждаща застъпване на основното умение "предприемачество" в учебните програми в началното, средното, професионалното и висшето образование.

"Предприемачество 2020 - България" е разработен в съответствие с препоръките на приетия от Европейската комисия План за действие "Предприемачество 2020 - Възраждане на предприемаческия дух в Европа".