Депутатите приеха нови критерии за категоризиране на общините с промените на второ четене в Закона за регионалното развитие. По този начин ще се помогне на общините да се адаптират към промените в климата, гласят мотивите на Министерския съвет, които са инициатори на промяната. 

"Приемането на закона се налага поради остарялата нормативна база, която за последен път е актуализирана след приемането на страната в Евпорейския съюз през 2008 година", твърдят вносителите. 

Целта на законопроекта е да се постигне по-висока приложимост, ефективност и ефикасност на законовите разпоредби, като се осигури съответствие и взаимодействие със законодателната рамка на ЕС. Предвижда се в областните стратегии за развитие да бъдат отразени мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа от държавата.

В доклада на вносителите пише: "По отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие са предложени промени, с които се допълва системата от документи. По-ясно се дефинира съгласуваността между стратегическите документи и разработването на инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС, както и идентифицирането на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие".