Ловният съвет към Изпълнителната агенция по горите прие резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси. Приет бе и плана за ползване на дивеча за 2024 г. Това съобщиха от МЗХ.

Анализът сочи, че при едрия дивеч във всички ловностопански райони се формират дивечови популации, които постепенно нарастват.

Около 41 000 са благородните елени в държавните ловностопански райони и в ловностопанските райони на ловните дружини. Тяхната численост се е увеличила със 7% в сравнение с миналата година.

Запасът от елен лопатар е 12 800 бр. и е над допустимия за страната, като увеличението му, в сравнение с предходната година е с 5,2%. Популацията на сърните също се е увеличила с 4,9 процента. Броят им е около 142 000.

Близо 58 000 са диви свине в страната. Вследствие предприетите мерки за намаляване на популацията на вида поради заболяването Африканска чума по свинете, запасът в страната беше сведен под допустимия. През последните две години се наблюдава завръщането му във всички ловностопански райони, като данните от таксацията през 2024 г. сочат увеличение на запаса с 19%.

Ловният съвет отчита ръст и при запасите от дребен дивеч. Те нарастват, макар и с нисък темп. Таксацията тази година сочи, че в страната ни има повече от 3000 вълка, 76 600 чакала, 50 000 лисици, близо 24 000 скитащи кучета.

Членовете на Ловния съвет приеха плана за ползване на дивеча в България през ловен сезон 2024 г. по видове дивеч за всички ловностопански райони. Приетите таксация и план за ползване на дивеча за 2024 г. ще бъдат представени за утвърждаване от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

Взето беше решение да се създаде работна група, която да разгледа становища от всички заинтересовани страни относно необходимостта от промени в Закона за лова и опазване на дивеча и в зависимост от постъпилите становища да предложи приемане на промяна в действащия или да се предприемат действия за изготвяне на изцяло нов Закон, с цел подобряване развитието на ловното стопанство в страната.

Открива се груповият лов на дива свиня и местен дребен дивеч

Открива се груповият лов на дива свиня и местен дребен дивеч

По закон ловът се извършва само през деня - един час преди изгрев и един час след залез