Изграждането на подземен кадастър, който ще описва цялата ВиК мрежа в страната, е една от идеите, които ще залегнат в новия Закон за водоснабдяването и канализацията. 

Една от мерките, която се пуска за обществено обсъждане, е за определените като уязвими потребители и/или ползватели на ВиК услуги да се гарантира разходването на минимално водно количество до 50 л вода на човек на ден или 1,5 куб. м на месец, което да се субсидира от държавния бюджет. Освен това се предвижда доставката, монтажът и пломбирането на водомер в полза на уязвими лица да се извършва от оператора, а разходите да му се възстановяват от държавния бюджет като част от изплащаната му субсидия.

Предлага се мерките за защита на уязвимите потребители и/или ползватели да се осъществяват чрез взаимодействие между създаден със Закона за ВиК Фонд и ВиК операторите. Регламентацията на финансовите взаимоотношения по този начин ще осигури по-ефективен контрол на разходване на ресурса и ще ограничи максимално излишните разходи за администриране на процеса по разплащане.

Информация за лицата, попадащи в обхвата на групите уязвими потребите, ще бъде подавана на Фонда от Агенцията за социално подпомагане.

С новия закон ще се урежда стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услугите, като се дефинират права и задължения на потребителите. Ще се регламентира редът за планиране на развитието, изграждането и управлението на ВиК системите, консолидацията, разработването на регионални генерални планове, възникване и учредяване на сервитути и упражняване на произтичащите от тях права.

По време на консултацията ще бъдат приемани предложения за управлението на ВиК системите и съоръженията след приключване или изтичане на действащите към момента договори за тяхното стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на ВиК услугите, промени в границите на обособените територии или броя на ВиК операторите, начинът на управление на активите и др.

Като приложение на обществено обсъждане се подлага и Механизъм за гарантиране на защитата на уязвимите потребители и/или ползватели в контекста на Стратегията за финансиране на ВиК отрасъл. Защитата на тези лица ще се реализира чрез закона и затова в него се дефинират термините "ползвател на ВиК услуга", "уязвим потребители/или ползвател" и "гарантирано минимално количество водопотребление".

В рамките на 30 дни всички заинтересовани страни могат да изпратят своите коментари и предложения на имейл zvik@mrrb.government.bg или на пощенския адрес на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.