Министрите от кабинета "Борисов" предоставиха безвъзмездно право на ползване за една година на поземлен имот от 100 кв. м в полза на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД . Имотът е в горска територия край Девня, съобщиха от правителствената пресслужба.

На имота ще се извършват теренни проучвания и консервация на археологически ценности преди изграждането на далекопроводна мрежа. Проучванията се налагат във връзка с появили се данни, че на терена е възможно да има находки.

На същото правителствено заседание министрите решиха Сметната палата да получи за управление четвъртия етаж от административната сграда на ул. "Д. Константинов" № 23а в Плевен. Имотът е с отпаднала необходимост за Агенцията за държавна финансова инспекция към Министерството на финансите и ще послужи за осъществяване дейността на Сметната палата.

От публична в частна държавна собственост се променя статутът на два поземлени имота, управлявани от Национална компания "Железопътна инфраструктура".
Те се намират в междугарието София - Калотина Запад и нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Решението дава възможност на компанията да се разпорежда с терените и така да реализира необходимите за подобряване на финансовото й състояние приходи.