Допълнително финансиране от 18 020 000 лева за 2018 г. одобриха на днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от прессекретариата на МС.

Парите са за изпълнението на националните научни програми:

"Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТ в науката, образованието и сигурността - ИКТвНОС),

"Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" (ЕПЛЮС), "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия",

"Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот",

"Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР),

"Електронно здравеопазване в България" (е-здраве),

"Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България" (РЕПРОБИОТЕХ),

"Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България",

"Млади учени и постдокторанти".

Чрез изпълнението на националните научни програми се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

Необходимите пари за изпълнение на тези програми в размер на 18 020 000 лв. за 2018 г. са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. Те ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на образованието и науката.