Министерският съвет прие Национална стратегия по миграция на България за 2021-2025 г. Документът формира политическата рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешно управление на законната миграция и интеграция, за предоставяне на необходимата грижа за търсещи и получили международна закрила лица в България, както и за превенция и противодействие на незаконната миграция.

Стратегията отговаря на нуждите във вътрешно-политически контекст, като надгражда предходен период на действие на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 година). Приемането й следва ангажиментите на страната, произтичащи от членството й в Европейския съюз (ЕС).

Елена Йончева координира в ЕП промените в законите за убежището

Елена Йончева координира в ЕП промените в законите за убежището

Кой ще се противопостави на Борисов - това Йончева не вижда

В документа са очертани стратегически цели, разработени в детайли и представени в следните основни стратегически компоненти: по-добро управление и изпълнение на политиките за миграцията и убежището; създаване на устойчиви законни пътища за легална миграция в съответствие с правната рамка на ЕС и с оглед привличане на висококвалифицирани граждани на трети страни към ЕС. Сред целите са включени справедливи и ефикасни правила за предоставяне на убежище, оказване на подкрепа за ефективни политики за интеграция, ефективна политика в областта на връщането и координиран подход на ЕС към връщанията на граждани на трети държави, установяване на рамка за взаимноизгодни партньорства с ключови трети държави на произход и задълбочаване на установени партньорства и др.

Предложена е необходимата рамка за развитие на политиките, свързани с визите, противодействието на незаконната миграция, трафика на хора, грижата за непридружените малолетни и непълнолетни лица и за управление на миграцията при внезапен миграционен натиск и в извънредна ситуация. Предвид, че документът създава обща политическа рамка, в него е заложено разработването на планове за действие по отношение на редица области на обществения живот, при отчитане на тяхната специфика, интензитет и взаимна обвързаност.

Слаб и неясен бил предложеният от ЕК пакт за миграцията и убежището

Слаб и неясен бил предложеният от ЕК пакт за миграцията и убежището

Според Илияна Йотова политиците имат огромна отговорност за преодоляване на стереотипите в обществото срещу бежанците

Очакваните резултати от приемането на Стратегията са постигане на по-добро управление на легалната миграцията, по-успешна и трайна интеграция на законно пребиваващите в Република България чужденци и по-ефективно противодействие на незаконните миграционни потоци, укрепване на доверието на гражданското общество в работата на институциите. Предвижда се повишаването на капацитета на националните органи, които работят в областта на миграцията, засилване на сътрудничеството между институциите на национално ниво и с международни организации и неправителствения сектор, както и на партньорството с трети страни.

Полицията задържа нелегални мигранти и каналджии в София

Полицията задържа нелегални мигранти и каналджии в София

Повече от 20 души са били арестувани при акция в "Обеля"