45 политически партии са подали финансови отчети за  календарната 2008 година.

Регистрираните партии към момента са 340. Прекратените партии с решение на Софийския градски съд са 57.

Сметната палата напомня, че срокът, в който  всички  регистрирани политически партии трябва да подадат отчети е  31 март 2009 г.

От сметната палата припомнят, че при подготовка на финансовите отчети и декларацията по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии те трябва да използват новите образци, публикувани на интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg, които са съобразени с изискванията на закона.

Финансовите отчети и декларацията трябва да се представят на хартиен и електронен носител, придружени с декларация за идентичност на данните между хартиения и електронен носител.

Финансовите отчети на политическите партии, които през 2008 г. са получили или разходвали средства и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., преди представянето им в Сметната палата, трябва да бъдат заверени от независим финансов одитор.

Съгласно последните промени в Закона за политическите партии годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, се смята за неподаден.