Социалният министър Ивайло Калфин ще следи за равенството между половете.

Това предвижда правителственият проект на Закон за равнопоставеност между мъжете и жените, който вече е входиран в Народното събрание.

Калфин ще е председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет и ще следи за прилагането на политиките по равенство между половете.

Министърът ще следи и как се изпълнява държавната политика по равнопоставеност между жените и мъжете.

Институционализира се фигурата на „координатор по равнопоставеност на жените и мъжете”, който е служител в централните и териториалните органи на изпълнителна власт и се определят функциите му.

Освен това ще се връчва и годишна награда в сферата на равенството между мъжете и жените.

Министърът на труда и социалната политика създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Целта на закона е да създаде условия за ускоряване постигането на фактическа равнопоставеност на жените и мъжете във всички области на икономическия, политическия и обществения живот.