Национална програма за опазване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. приеха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното си заседание.

На брифинг след заседанието министърът на околната среда и водите Нено Димов посочи, че днешният ден е и Световен ден на околната среда. По думите му, с приемането на тази програма се определят основните замърсителите като битово отопление, автомобилен транспорт и мерките, които да подобрят качеството на въздуха.

Мръсен въздух дишаме в десет български града

Мръсен въздух дишаме в десет български града

Според данни на Air Quallity Ingex

Към 111-те милиона лева по Оперативна програма "Околна среда" са предвидени още 100 млн. лв., стана ясно от думите на Димов.

Само за подпомагане на домакинствата за битовото отопление до края на годината ще бъдат отпуснати 80 млн. лв., обяви екоминистърът Димов.

Той информира и че Североизточният регион на България покрива напълно изискванията на Закона за атмосферния въздух и наказателните мерки са свалени.

Програмата е разработена след сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух.

Документът не води до изземване от страна на държавата на компетенции и задължения на местните власти за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, уверяват от МС. Предложените мерки са насочени към двата сектора и най-вече към промяна на начина за битово отопление. Те предвиждат въвеждане на изисквания за качеството на въглищата и брикетите за битово отопление; въвеждане на изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление, в т.ч. организационни мерки по отношение на предлаганата за огрев дървесина

Сред мерките е и задължително постепенно изхвърляне на отоплителни уреди, които не отговарят на екодизайн и замяната им с друг вид средства за отопление. Това ще стане от 2020 до 2024 г. в общините с нарушено качество на въздуха.

Сред предписанията е и подобряване качеството на периодичните технически прегледи на автомобилите, включително при първоначалната регистрация и подобряване на контрола на колите по пътищата.

На днешното заседание в Министерския съвет приеха и промени в оценката на замърсяването на въздуха. С нея се въвеждат в националното ни законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на ЕП и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

В това постановление на МС се залагат основните изисквания за постигане на определените цели за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък (в сравнение с приетата за базова 2005 г.). Намаляването на емисиите на вредни вещества в атмосферата ще допринесе за намаляване на рисковете за здравето на човека и околната среда, уверяват от МС.

В документа се описва, че наблюдението на замърсяването на въздуха върху екосистемите става с мрежа от места за мониторинг, която е представителна за наличните в страната типове сладководни, естествени и полуестествени местообитания и горски екосистеми. Прилага се икономически ефективен и основан на риска подход.

Със Заключителните разпоредби на правителственото постановление се изменя Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. Това е чрез промени в Закона за опазване на околната среда и Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата във връзка с промяна на статута на Националния институт по метрология и хидрология