Нона Караджова ще вземе участие в заседанието Съвета на министрите по околна среда, което ще се проведе в Люксембург, водено от ротационния председател на Европейския съюз - Швеция.

В рамките на заседанието се очаква да бъдат приети заключения на Съвета за формиране на обща позиция на ЕС за участие в 15-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе в периода 7-18 декември 2009 година в Копенхаген.

В рамките на заседанието министрите по околна среда ще приемат документ, озаглавен „Заключения на Съвета относно еко-ефективна икономика в контекста на Лисабонската стратегия след 2010 г. и на Стратегията на ЕС за устойчиво развитие", както и заключения по съобщение на Комисията относно стратегия на Европейския съюз за подобряване разглобяването на кораби за скрап.

В дневния ред е предвидено министрите по околна среда на 27 страни - членки на ЕС, да проведат политически дебат относно проектите на законодателни актове на Общността - директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и директива относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Позицията на Република България по горепосочените въпроси беше одобрена от Министерски съвет на 19 октомври т.г. С решението си МС ще даде мандат на министъра на околната среда и водите Нона Караджова да представи позицията на страната на заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз.