И от Икономическия и социален съвет (ИСС) представиха становище за подготвяния План за възстановяване и устойчивост. Те приемат първия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ) като първоначална рамка, в която предстои да се добавят конкретни реформи и инвестиционни проекти със съответни индикатори за изпълнение.

Според икономистите е необходимо измеренията на зададените крайни цели и задачи да бъдат по-конкретни, включително с оценка на въздействието и статистическа информация.

От БСК критикуват сектор по сектор Плана за възстановяване и устойчивост

От БСК критикуват сектор по сектор Плана за възстановяване и устойчивост

Под "иновации" в повечето мерки се разбира физически обект, а не връзката между хората

В становището си от ИСС изразяват разочарование, че техните съвети за Националната програма за развитие (НПР) "България 2030" не са отчетени в приетата визия. В сегашния проект за Националния план за възстановяване и устойчивост целите са аналогични с целите на Националната програма за развитие, но отново лисват достатъчно конкретни индикатори и оценки.

Към датата на приемане на това становище, все още НПР "България 2030" не е приета. Десетгодишната програма представлява макроикономическата рамка от конкретни заложени цели и посока на развитие на икономиката за десет години напред и е важен ориентир, когато се определят конкретни икономически политики в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Планът трябва да бъде тясно обвързан с всички други национални стратегически документи и приоритетите да бъдат идентични, смятат от ИСС.

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

Според тях, трябва да има ясни критерии за разпределение на средствата по тях

В Националния план за възстановяване и устойчивост да се включи обобщен измерител, който отразява конвергенцията на страната в реална степен спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП, искат от ИСС.

Също така в становището се обръща сериозно внимание върху специфичните препоръки за България по линия на Европейски семестър за 2019 - 2020 г. и се настоява Планът да спази и отговори на тези препоръки.

От Съвета искат да се публикува ясна информация за всички проектни предложения, включени в плана и да се разграничат ясно публични инвестиционните проекти и публично-частните партньорство.

Времето за подготовка на Националния план за възстановяване и устойчивост е кратко и трябва да се реагира много бързо, включително и чрез широк диалог с всички заинтересувани страни.