От БСК критикуват сектор по сектор Плана за възстановяване и устойчивост. В становище от 10 страници те показват слабостите и дават свои идеи за ефективно разпределение на средствата. В никакъв случай не трябва да допускаме сценарий, в който ПВУ ще се превърне просто в план за усвояване на средства, се казва в позицията на БСК.

Те изтъкват, че нямат обратна връзка с Министерството на икономиката, на които са им изпратили изпрати предложения за инвестиционни проекти, допринасящи за постигане на прокламираните цели на ПВУ, но към настоящия момент липсва обратна връзка.

Липсата на обратна връзка и липсата на задълбочена дискусия действа изключително демотивиращо за бизнеса. За съжаление, обсъждането на различните стълбове на ПВУ премина по-скоро като тяхното представяне, отколкото като обсъждане на различните виждания и идеи, се казва в позицията на Камарата.

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

Според тях, трябва да има ясни критерии за разпределение на средствата по тях

В Раздела за иновации практически няма нито една иновация, пишат от БСК. Нещо повече - под "иновации" в повече от половината мерки се разбира физически обект - да се построи нещо или да се закупи апаратура. Като че ли не достатъчно се разбира ролята на човека, връзките между хората и начинът им на мислене, гласи становището на БСК.

Те предлагат множество идеи за развитие на новите технологии, които да са в помощ на обществото:

 • подкрепа на продължаващото професионалното развитие на преподавателите по гъвкав и базиран на цифровите технологии начин, осигуряващ устойчивост на промени и негативни външни въздействия в средата;
 • насърчаване (Hackathon) създаването на иновативни решения, идеи, концепции и инструменти за адекватен отговор на предизвикателствата пред образованието в дигиталната ера;
 • насърчаване създаването на висококачествено учебно съдържание, интерактивни и лесни за ползване електронни инструменти, сигурни онлайн платформи, които зачитат неприкосновеността на личния живот и етичните стандарти;
 • създаване на Национална рамка за цифрова компетентност;
 • насърчаване разработването и договарянето между социалните партньори на секторни квалификационни рамки;
 • създаване на мрежа от центрове за оценка и валидиране на знания, умения и компетенции, придобити извън формалното образование и обучение, изградена на секторно, регионално. (Идеята е развита по-подробно в приложение към настоящото становище);
 • преодоляване на дигиталното разслоение, достигане на основно ниво на цифрови умения, осигуряване на достъп до компютри и интернет за деца в домакинства с ниски доходи и деца в риск от изпадане от образователната система;
 • прилагане на адекватни на последствията от физическото дистанциране подходи за развитие на когнитивни и социални умения в учащите се; създаване на условия за отдалечена работа в екип, споделяне на идеи и познания, както и онлайн достъп до култура и творчество;
 • запознаване с въздействието и рисковете при използването на цифровите технологии върху психическото благополучие, насърчаване на тяхното здравословно, безопасно и съдържателно използване в процеса на учене;
 • насърчаване на фирмени стажантски програми за цифрови възможности, програми за онлайн, дистанционно и хибридно участие в проекти, практическо учене и придобиване и валидиране на практически умения;
 • адаптиране на процесите в дуалното обучение към новите реалности;
 • изграждане на единна информационна система, интегриране на базата-данни, развитие на експертен капацитет за проучване и прогнозиране на потребностите от нови умения и нови квалификации на пазара на труда;

От БСК недоумяват какво ще се прави с 440 млн. лв., насочени към т.нар. фонд от технологични устройства и дават сметка, че за изграждането на СТЕМ кабинети в 1680 училища ще са необходими 210 млн.

Те подкрепят всяка предложена мярка за директно стимулиране на инвеститори, които ще реализират инвестиции в България в индустриални паркове.

"Налице е сериозна и неоправдана диспропорция между размера на инвестициите, предвидени за прехода към кръговата икономика в предприятията - 100 млн. лева при 490 млн. лева за индустриалните паркове", пишат от БСК.

В документа се разглеждат кръговата и нисковъглеродна политика, програмата за енергийна ефективност, финансовите инструменти, предложени от ББР, селското стопанство, икономическата среда. Включена е национална програма за обучение на възрастни и системата за здравеопазване. Според БСК основният акцент в системата за здравеопазване е електронизацията на здравеопазването.