Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. Средствата са предназначени за ресурсно осигуряване изпълнението на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

При подготовката по преброяването през следващата година Националният статистически институт ще увеличи разходите си за персонал с 6 118 000 лв., за издръжка - с 3 182 000 лв., както и капиталовите си разходи с 1 500 000 лв.

Сред дейностите по преброяването през 2020 г. са създаване на подпомагащ център, подготовка, организация и провеждане на предварителен обход, райониране на територията на страната на преброителни участъци и контролни райони, създаване на областни и общински преброителни комисии, подбор и набиране на преброители и контрольори, провеждане на обучения, както и изпълнение на комуникационната стратегия преброяването.

Става въпрос за най-мащабното статистическо изследване, което се провежда на всеки десет години. Целта е да се осигури изчерпателна информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Освен това правителството допълнителни разходи и по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. в размер до 10 000 000 лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.