Кабинетът прие отчет за изпълнените препоръки от мониторинговия доклад на ЕК за 2017 година

В Плана за действие за изпълняването на препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка за минлата година бяха включени 48 законодателни, организационни и аналитични мерки.

В областта на съдебната реформа сред основните предприети от институциите действия се посочват проведеният прозрачен избор за членове на ВСС и председател на ВАС.

Други изпълнени мерки правителството вижда при:
- приетите наредба за провеждане на конкурси на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (по нея вече е проведен конкурс на магистрати), наредба за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, наредба за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори, следователи и на административни ръководители и техните заместници;

- отправеното искане към Службата на ЕК за подкрепа на структурните реформи за укрепване на капацитета на Инспектората към ВСС;

- приетият от парламента ЗИД на НПК и от МС - ЗИД на Наказателния кодекс;

- създаденият механизъм за редовно отчитане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;

- утвърдената Пътна карта за изпълнение на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост, утвърдената Пътна карта за преодоляване на осъдителните решения на ЕСПЧ, която също е в процес на изпълнение.

Остава мониторингът над България

Остава мониторингът над България

Официално Евродокладът ще бъде представен в сряда

В областта на противодействието на корупцията и организираната престъпност се отбелязват следните предприети мерки:
- разработването и приемането на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;

- приемането на ЗИД на Закона за администрацията;

- приетата Пътна карта за взаимодействие между всички отговорни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта;

- одобряването на Единен каталог на корупционните престъпления, по който се води статистика във ВКС;

- създаването на рубрика в интернет страницата на ВКС и поддържането на актуална информация по дела, свързани с организираната престъпност и корупционни престъпления и др.

ЕК отчита напредък, но...

ЕК отчита напредък, но...

Комисията не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен