Правителството прие стратегическа програма за младежко развитие „Младежки информационно-консултантски центрове 2007-2010 г.", информират от пресцентъра на правителствената информационна служба.

Тя е свързана с разкриването на младежки информационно-консултантски центрове, както и развиване на организациите, които работят в младежката сфера и предоставят услуги на деца и млади хора на възраст от 14 до 35 г.

Дейностите по програмата са свързани с гражданско участие и социално включване, възможности за избор и продължаване на образованието, трудова реализация и заетост, младежко предприемачество, здравословен начин на живот, творчески потенциал, опазване на околната среда, мобилност, изработване и реализация на проекти, доброволчество.

Програмата включва следните подпрограми: информация, консултация, обучения и свободна зона.

Информационните услуги предвиждат предоставяне на актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора, разработване и разпространение на информационни материали, организиране на информационни кампании и запознаване на младите хора с институциите и с правата им като част от местната общност, като граждани на България и на Европа.

Консултантските услуги са за превантивна и навременна квалифицирана и специализирана помощ за безплатни индивидуални или групови консултации.

Обученията ще се предоставят по програми, разработени от специален екип, и ще се провеждат по график, предварителна заявка или покана. Целта е да се утвърди практиката за придобиване на допълнителни знания, социални умения и опит.

Свободната зона подкрепя дейности, инициирани от млади хора и отговарящи на потребностите на съответната младежка общност. Те могат да бъдат насочени към всички сфери на свободното време - от изява на творческия потенциал до осъществяване на обществено полезни дейности в местната общност.

Държавната агенция за младежта и спорта ще обявява конкурс за участие на организации, които да реализират дейностите по програмата. Средствата за осъществяване на програмата се осигуряват по бюджета на ДАМС.

При изготвянето на програмата е ползван европейския опит за предоставяне на услуги за младите хора.