При „затворени врата” мина срещата на вицепремиера Калфин с Икономическия и социален съвет на България и представители на академичните среди, на която е било обсъдено становището на ИСС за корпоративната социална отговорност.

Служител от социалното министерство, пожелал анонимност, съобщи, че събитието е било затворено за журналисти по изрично настояване на председателя на ИСС проф. Лалко Дудевски.

Иначе на срещата са били изведени насоките за формиране на нова Национална стратегия за развитие на КСО.

Документът, изготвен от главния секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова, в сътрудничество с Веселин Митов – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, е получил изключително висока оценка от Ивайло Калфин, който пое ангажимент основните изводи в него да залегнат в основата на готвената от МТСП нова стратегия по КСО.

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, е посочи, че КСО е доброволно действие на компаниите, надграждащо техните ангажименти по закон, посредством което те активно участват в действията за развитието на обществото и да ангажирани към развитието на местните общности и подобряване на условията за живот.

„Като представителна организация на емитентите и обединяваща доставчиците на услуги от общ интерес, АИКБ винаги и е била изключително ангажирана с въпросите на КСО“, подчертава Велев.

Изтъква се, че цялостната политика за насърчаване на прилагането на КСО от българските компании трябва да бъде насочена към повишаване на обществената култура и разбиране за полезността от социално отговорно поведение на бизнеса, с оглед създаване на обществена среда, признаваща и стимулираща подобно поведение.

За целта е необходимо повишаване на общественото разбиране за ползите от КСО – чрез ангажиране на медиите (липсващи на събитието, б.р.), изграждане на бизнес култура, насърчаване на включване на дисциплини, свързани с КСО в програмите на висшите училища.

Необходими са и конкретни мерки и действия за събиране и разпространение на добри практики, развиване на капацитета на фирмите за прилагане на КСО практики и насърчаване на прозрачността и разкриването на нефинансова информация. Това е непрекъснат процес, чийто успех е възможен единствено при тясно сътрудничество между социални партньори и държавни институции и при активно ангажиране на останалите заинтересовани страни.