Правителството прие промени в разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Предвиждат за 2017 г. да бъдат предоставени средства в размер на 5.6 млн. лв., а през 2018 г. - 2 млн. лева.

Част от предоставените средства са за Българската национална телевизия, която е определена с Решение на Министерския съвет за телевизия - домакин. Тя ще изпълни ангажимента на страната ни да осигури медийно покритие, продуциране и излъчване на събитията по време на Българското председателство. Първоначално заявените средства в размер на 9 420 000 лв. са намалени с около с около 20% и възлизат на 7 600 000 лв.

Това стана с приемането на доклад за изпълнението към 31 май на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Докладът е приет от Министерски съвет.

Планът съдържа общо 130 мерки със срок на изпълнение до края на месец май, като от тях изпълнените мерки са 75. Това прави неизпълнение от 42,3%.

29 от неизпълнените мерки са законопроекти, 16 от които са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на ЕС. Други 22 от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Към доклада са приложени директивите на ЕС в областта на Вътрешния пазар, които са с изтекъл срок за транспониране до 30 ноември 2016 г. Не са въведени общо 14 директиви от 1 036. Пет директиви са с изтекъл срок за транспониране до 30 ноември 2016 г. и десет, чийто срок е изтекъл през месец май 2017 г.

Докладът предвижда министрите, съобразно тяхната компетентност, да предприемат необходимите действия за изпълнението на закъснелите мерки. Ще продължи и засиленият текущ мониторинг за заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2017 г.