От социалното министерство отчетоха как са изпълнили проект за извеждане на децата от институциите и осигуряване на семейна среда.

Името на проекта е "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Изпълнители на проекта с Договор № ВG 12-Д01-0004/26.08.2019г. са Агенцията за социално подпомагане и Сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП).

Задачата на този договор е да се изпълни обществена поръчка за "Разработване на инструментариум за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ)".

От МТСП отчитат следните дейности:

Разработен е Инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ, с който и да се проучат възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда.

Към основния инструмент Рамка за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМУ, са изготвени приложения и са разработени допълващи инструменти за гарантиране защита правата и интересите на децата, за оценка на дете с високорисково поведение и оценка на капацитета на семейството и средата.

За прилагане на инструментариума бяха проведени обучения на членовете на мултидисциплинарните екипи (МДЕ) на областно ниво, които ще прилагат разработения инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ. Тези екипи ще оценяват възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда.

Осигурен беше екип от изпълнителя по договор ИСДП от 14 експерти-обучители общо за 7 обучения. Същите бяха проведени в градовете София, Велико Търново, Стара Загора Хасково, Плевен и Варна в периода 24-27 септември 2019 г.

По този проект и разработена методика за предоставянето на услуги и подкрепа в новоизградените центрове за деца с високорисково поведение. Целта на методиката е да има критерии за предоставяне услугите в Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи.

От ведомството на Бисер Петков уверяват, че са черпили идеи от добри практики за деца с високо рисково поведение в три европейски страни. Заимствали са от документите на Специализиран център за настаняване от семеен тип - Червената къща Италия, Дневен център за юноши "Половин луна" Франция, Медико- педагогически институт - Куртил в Белгия.

Към Методическото ръководство са разработени Стандарти за качество на предоставяне на услуга "Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи".

Разработена е допълнително и "Програма за обучение на обучители за прилагане на разработения инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ и за оценка на възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда".