Правителството прие стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година. Стандартите са съобразени с размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2021-2023 година.

За догодина в сектор "Образование" стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 14%. Стандартите за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа са завишени средно с 13%. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна) са завишени средно с 15%.

Нормативите за финансиране за дейности по подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие и развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са завишени в границите от 10 до 15%, като някои от тях запазват нивото си от тази година. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение е завишен с 16%, а този за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап е завишен съответно с от 22% до 39% в зависимост от вида на паралелката, в която се обучава ученикът. Допълващият стандарт за ученик с разширено изучаване на музика е завишен с 16% спрямо 2020 г. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси запазват нивото си от тази година.

За подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование се въвежда нов норматив за финансиране.

В област "Здравеопазване" стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет са завишени спрямо ЗДБРБ за 2020 г. средно с 20%, тези за яслена група и детска ясла - средно с 22%, стандартите за здравни медиатори - с 15,6%, и за общинските съвети по наркотичните вещества - с 13,4%.

Въвежда се нов допълващ стандарт за психосоциална рехабилитация.

В сферата на социалните услуги стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи и пълнолетни лица с увреждания и за защитените жилища за лица с увреждания са завишени с 25% спрямо за 2020 г., а за всички останали социални услуги стандартите са завишени с 15%.

Предвижда се социалната услуга "асистентска подкрепа" да се финансира като делегирана от държавата дейност. Размерът на месечната помощ на ученик за 2021 г. е в размер на 40 лв. спрямо 35 лв. през 2020 г.

В сферата на културата стандартът за финансиране на държавните музеи, художествени галерии, Центъра за подводна археология, Културен център "Двореца" и Българската национална филмотека е увеличен с 10,9%, а стандартът за Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - с 25,8% спрямо 2020 г. Допълнително е диференциран стандарт за закрити площи в диапазона от 12 001 кв. м - 20 000 кв. м. в размер на 80 000 лв. и за закрити площи над 20 001 кв. м. в размер на 150 610 лв. За делегираните от държавата дейности в културата, финансирани чрез бюджетите на общините, стандартите за музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер, както и за читалищата са завишени с 10% във връзка с увеличение на разходите за персонала с 10% през 2021 г.

За догодина за делегираните от държавата дейности в областта на сигурността и защитата на населението при извънредни ситуации стандартите за финансиране на местните комисии за борба с трафик на хора, на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и пълнолетните, на денонощните оперативни дежурни и на изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктове за управление са завишени с 10%.

Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините у нас, съобщават от Министерския съвет.