Съдия Иво Вътев остава на работа, за още две години, в Европейската служба за борба с измамите(OLAF) на Европейската комисия в Брюксел, като командирован национален експерт. Това съобщиха от Висшия съдебен съвет. Софийската колегия на ВСС удължи командироването на съдия Вътев за период от две години, считано от 16 юни 2023г. Той запазва, за периода на командироване, правото си да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност като съдия в България.

Съдия Вътев е командирован в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/14.05.2019 г., за първоначален срок от 2 години, считано от 16.06.2019 г. до 15.06.2021 г. Командироването му е удължено с решение на СК на ВСС по протокол № 15/11.05.2021 г. до 15.06.2023 г.

Максимално допустимият срок за удължаване е шест години, съгласно чл. 4, § 1 от Решение С(2008) 6866 на Комисията от 12.11.2008 г. 

Предстои решението да бъде съгласувано със СРС. Информация за решението ще бъде предоставена на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)на ЕК в Брюксел, чрез Министерството на външните работи, по съответния ред.