Председателят на парламента Цецка Цачева е притеснена - законът на БСП за защита на конкуренцията може да остане само със заглавието. Досега всички текстове биват отхвърлени от пленарна зала.

Само заглавието получи подкрепата на мнозинството. Да не останем само със заглавие, притесни се парламентарният шеф, обръщайки се към социалиста Петър Кънев.

Законът има за цел да допълни съществуващи разпоредби и по този начин да създаде условия за осъществяване на последователна политика за защита на националните пазари, производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги и да предотврати използването на нелоялни търговски практики.

Според левицата проектът е изготвен след направен анализ на българската нормативна уредба и тази в другите държави-членки на Европейския съюз, на нелоялните търговски практики при доставка на хранителни и нехранителни стоки - предмет на Зелената книга на Европейската комисия, и на практиката в това отношение на българския пазар.

БСП предлага да се въведе понятието „значителна пазарна сила" за предприятие, което с оглед своя пазарен дял може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като неговите доставчици или купувачи са зависими от него. Предложението обаче не мина.
Предвижда се и критериите за определяне и оценка на пазарното положение на тези предприятия да се определят с методика.

Червените искат да се въведе задължение за предприятията с годишен оборот за предходната година над 50 млн. лева да направят промени в проектите на типови договори и/или общи условия, когато това е необходимо за привеждането им в съответствие с правилата на конкуренцията. Тези предприятия да публикуват също така на интернет страницата си получилите оценка за съответствие от Комисията за защита на конкуренцията, типови договори и/или общи условия и да ги спазват при сключването на договори за периодична доставка.

При неспазване на тези задължения е предвидена имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година.