Правителството прие решение за отнемане поради отпаднала нужда на имот - публична държавна собственост и безвъзмездното му предоставяне за управление на Министерството на икономиката, обявяването му за имот - частна държавна собственост и даване на съгласие за внасянето му като непарична вноска в капитала "София Тех Парк".

Решението включва и обявяване на имоти - частна държавна собственост за имоти - публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерството на отбраната. Решението касае недвижим имот, намиращ се в столичния район Младост, представляващ сграда.

Целта на внасянето на имота като непарична вноска в капитала на "София Тех Парк" АД е осигуряването на устойчиво развитие на "Научно-технологичен парк", чрез надграждане на вече изградената инфраструктура, за което е необходимо дружеството да увеличи сградния фонд с достатъчна площ. Имотът ще бъде използван с инвестиционна цел, като административна сграда, с която ще се обогати Инкубационната програма на дружеството и наборът от услуги в подкрепа на иновациите, посочват от правителството.

Внасянето на имота в капитала на "София Тех Парк" АД ще обезпечи доброто му стопанисване и ще отпадне необходимостта да се предоставят средства за поддържане на недвижимия имот, които не се използват по предназначение.

Заместник министър - председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната е отправил искане до министъра на икономиката да бъде разгледана възможността поземлени имоти, включени в капитала на "София Тех Парк" АД, да бъдат предоставени за нуждите на Министерството на отбраната. Те граничат с имоти, които се ползват от структури на Българската армия и Министерството на отбраната.

С решението се възлага на Министъра на икономиката, като упражняващ правата на държавата в Общото събрание на акционерите на "София Тех Парк" АД, да предложи вземане на решение от компетентния орган на дружеството - Общото събрание на акционерите, да бъде намален капиталът на дружеството с 6 броя поземлени имоти, които ще придобият статут на имоти - публична държавна собственост и ще бъдат предоставени за стопанисване и управление на МО.