Наредба въвежда изменения в забраните за използване на олово и шествалентен хром в някои автомобилни компоненти. Промените бяха приети от правителството на днешния Министерски съвет.

Оловото заедно с живака, кадмия и шествалентния хром са забранени в материалите, като се прави изключение само в случаите, където тези метали не може да бъдат заменени. Тези изключения са въведени в Приложение II на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства и се преразглеждат периодично от Европейската комисия.

В настоящото изменение се стеснява обхватът на освобождаване на използването на олово в електрически връзки в интегрални схеми с обърнат монтаж на кристала в корпуса за превозни средства, чийто тип е одобрен след 1 октомври 2022 г. Оловото ще може да се употребява и в припой за запояване на многопластови стъкла с определен ток на спойката, в превозни средства и резервни части към тях, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г.

Съществуващите подходящи алтернативни вещества на шествалентния хром все още не могат да бъдат използвани в продукти, поради което е целесъобразно освобождаването за абсорбционни хладилници, проектирани да работят изцяло или частично с електрически нагревател да се определи за превозни средства и резервни части, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г.