Депутатите приеха на първо четене ЗИД на Закона за водите. Със законопроекта се предлага да не се заплаща такса за замърсяване от дифузни източници за аквакултури в съоръжения, включително при биологично отглеждане, както и такса за водовземане от воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности.

Съответно се предлага да отпадне задължението за монтиране на измервателни устройства, които отчитат обема на отнетата вода, при водовземане от повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, когато водите се връщат в първоначалния водоизточник или в неговия водосбор. За отнет при водовземането обем на водата, ще се счита обемът, посочен в издаденото разрешително.

Предупреждават за опасни промени в Закона за водите

Предупреждават за опасни промени в Закона за водите

Според Тома Белев трябва да се притесняваме и за водата, която пием

Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип законопроекта. Счита, че направените предложения са обосновани, че тяхното приемане ще позволи по-ефективно провеждане на политиката в областта на аквакултурите и ще премахне една сериозна финансова и административна тежест върху малките рибопроизводители, които са около 80 процента от общо регистрираните.

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури отбелязват, че в редица европейски и съседни държави не се заплаща за използването на вода за аквакултурна дейност.

По законопроекта е постъпило становище на Сдружение "Балканка", в което се възразява срещу приемането на промените, тъй като по начина, по който са предложени, те противоречат на националното и на европейското законодателство.

Според тях, таксите за замърсяване следва да бъдат диференцирани в зависимост от нивото на замърсяване при различните видове производство на риба, тъй като е недопустимо всички производители да бъдат освободени от тяхното заплащане.

Считат, че освобождаването на рибопроизводителите от такса за водовземане и отпадането на тяхното задължение да монтират измервателни устройства би довело до неограничено и безконтролно ползване на водата, несъобразено с разполагаемите водни ресурси.

Напомнят, че водите на реките са публична държавна собственост и за тяхното ползване следва да се плаща. Освен това, по този начин един кръг стопански субекти ще бъдат поставени в привилегировано положение спрямо останалите ползватели на водни ресурси, което представлява нерегламентирана държавна помощ.

Левицата е против отпадането на таксата. Червените искат равнопоставеност на всички в бранша.

Според Десислава Танева от ГЕРБ именно с измененията законопроектът създавал равнопоставеност на рибопроизводителите. Правилото замърсителят плаща остава и плаща този , който замърсява, подчерта тя.

ГЕРБ предлагат арест на бракониерите

ГЕРБ предлагат арест на бракониерите

Бракониерите вече ще подлежат на строги санкции пред съда