Търг за 8 млн. лева за 5 години спечели единствената фирма, чиято ценова оферта бе отворена на обществена поръчка за стопанисване на плевенското сметище. В предстоящите 5 години ДЗЗД „Регионално депо - Плевен 2015" ще изпълнява поръчката срещу заплащане. Това стана с решение № РД 10-24/08.01.2016 г., съобщиха от общината.

Днес бе крайният срок за приключване на обявената от Община Плевен обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим, както и Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Плевен", включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране".

По информация на gradat.bg само една ценова оферта беше отворена преди три дни, когато комисия оценяваше кандидатите. От общо двама участници само ДЗЗД Регионално депо Плевен 2015 беше допуснат до етапа на отваряне на ценовите оферти, в чиито състав са общо пет фирми – три със софийска и две с пловдивска регистрация: "Център за рециклиране" – София, "Ресурс фонд" – София, "КМД" – Пловдив, "Скок" – Пловдив и "Поли кънстръкшън" – София.

Допуснатият участник е получил общо 80 точки при техническата оценка на офертите. Трима от състава на общо деветчленната комисия са подписали протокола по хода на процедурата "с особено мнение". Дадените цени от допуснатия участник в процедурата са: за сепариране на 1 тон отпадък - 18,90 лв., за депониране на 1 тон отпадък – 14,80 лв. и за компостиране на 1 тон отпадък – 14,60 лв., като всички са без ДДС.

Прогнозната стойност на поръчката е определена на база на предвижданията на финансово-икономическия анализ – неразделна част от Формуляра за кандидатстване, където са посочени прогнозни количества отпадъци и е в размер на 8 млн. 350 хил. лв.

Срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца. За целите на процедурата участниците предлагат единични цени за изпълнение на отделните дейности, като общата дължима сума е функция от количеството отпадъци, постъпващи на регионалната система.

Съгласно масовия баланс e прогнозирано общо количество на отпадъците за регион Плевен към периода на пуска на съоръжението - 55278,46 т/ година., т. е. приблизително 30 000 тона за целия период на поръчката. Възложителят и изпълнителят не са в състояние да предвидят реалното количество отпадъци, които ще постъпват в Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен. Отстраненият от процедурата участник е Консорциум "ТМБ Плевен 2016".