Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи проверка на Владайски канал по повод на депозирано от Областния управител на Перник писмо, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно съоръжение, изградено на реката.

Проверката беше извършена съвместно с експерти от Басейнова дирекция "Дунавски район" и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". Към река Владайска екологичният минимум в размер на 20 л./сек е осигурен съгласно разрешителното.

Комисията установи, че в посока язовир "Студена" по Владайски канал са насочени около 160 л./сек. общо от трите водохващания. В същото време справката за състоянието на яз. "Студена" на 09.09.2020 г. показва приток от 61 л./сек., или приблизително 100 л./сек. се губят от Владайския канал до яз. "Студена".

От проверките, извършени от експерти на двете басейнови дирекции, с констативен протокол са установени няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води - Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива.

За установените отклонения в размер на средно от 100 л./сек. от притока за яз. "Студена" ще бъдат уведомени областния управител на област Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.