Екоинспектори от Община Бургас вече маркират излезлите от употреба моторни превозни средства в града със специални стикери.

Гражданите, които забележат, че автомобилът им е белязан, са длъжни да го преместят в 14-дневен срок.

Това съобщават от пресцентъра на Община Бургас.

След изтичане на този срок, Община Бургас ще подава сигнал до двете фирми, притежаващи разрешително за отстраняване и разкомплектоване на стари автомобили на територията на общината. От своя страна те ще репатрират съответния автомобил до своите площадки за разкомплектоване.

Там амортизираните автомобили ще остават 3 месеца. Ако никой не ги потърси в рамките на този срок, те ще бъдат разфасовани, а частите им ще останат за фирмата. Собствениците, които потърсят автомобилите в рамките на 3-месечния срок, ще трябва да платят такса за репатрирането им + такса за престой.

Общинската администрация призовава гражданите на Бургас сами да отстранят старите автомобили от тротоарите и улиците в града, за да не се налага да влизат в излишни разходи. Затова и срокът за доброволно премахване е толкова голям - 14 дни.

Сигнали за излезли от употреба автомобили общинските екоинспектори приемат на телефон 84 38 91 или в дирекция „Опазване на околната среда". На споменатия телефонен номер мо
же да бъде получена подробна информация за местоположението и координатите на фирмите, притежаващи разрешително за отстраняване и разкомплектоване на стари автомобили.

Основания за започването на тази акция дават разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС и Наредбата по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Бургас.

Всеки собственик на МПС, което не е в движение; на МПС, което е със стари регистрационни номера; на МПС, което не е преминало през последните 2 години задължителен технически преглед, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) или в един от центровете за разкомплектоване. За предаването на автомобилите гражданите не дължат такси.