Екоинспектори са проверили плаващото нерегламентирано сметище във водите на язовир "Кърджали" в землището на с. Пъдарци, общ. Кърджали. В проверката са участвали представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Хасково (РИОСВ) и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"- Пловдив (БД ИБР), съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В плаващото нерегламентирано сметище в язовира са открити клони, дънери, храстова растителност, пластмасови опаковки и други битови отпадъци.

20 000 лева ще струва почистването на боклуците в язовир "Кърджали"

20 000 лева ще струва почистването на боклуците в язовир "Кърджали"

МОСВ и правотелството вече са уведомени за проблема

От Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" са издали предписание на "Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК), Предприятие "Язовири и каскади", което стопанисва язовира, да почистят отпадъците в срок до 12 февруари 2021 г. Изпълнението на предписанието ще бъде проверено след изтичане на определения срок.

От пловдивската басейнова дирекция и от РИОСВ-Хасково ще направят последващи проверки по поречията на реките и деретата, които се вливат в яз. "Кърджали". Целта е поддържане на проводимостта на речните легла и отстраняване на нерегламентирани сметища на територията на водния обект.

Тонове боклуци покриха бреговете на язовир "Кърджали"

Тонове боклуци покриха бреговете на язовир "Кърджали"

Поредно плаващо сметище у нас