От Българската агенция по безопасност на храните обявиха първично възникнали огнища на болестта чума по дребните преживни животни в селата Крайново, Странджа и Шарково, община Болярово, Ямболска област.

Заради откритата чума по дребните преживни животни се очаква регионалният директор на БАБХ да организира принудително хуманно евтаназиране и обезвреждане на всички дребни преживни животни в населените места от селата Шарково, Крайново и Странджа.

В наредбата е указано да се намалят до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване. Труповете на животните в обектите и контаминирания материал да бъдат унищожени под официален надзор, по начин недопускащ разпространяване на болестта съгласно изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009, пише в заповедта на БАБХ.

Предвижда се да бъдат механично почистени и многократно дезинфекцирани помещенията за дребни преживни животни, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в и около животновъдните обекти.

В заповедта се препоръчва да има епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици преди датата на съмнение на движения на дребни преживни животни, продукти получени от тях и странични животински продукти добити от тях, фуража и на транспортните средства, свързани с обектите, в които са били заразените животни.

Собствениците на убитите животни да бъдат обезщетени съгласно чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове /ДВ бр. 62 от 01.08.2006 г./.

В същата заповед е определена и 3 километрова предпазна зона около огнищата, в която влизат селата Шарково, Крайново и Странджа. Определя се и десет километрова наблюдавана зона около огнищата, в която влизат населените места от община Болярово, област Ямбол. Те са селата селата Воден, Малко Шарково, Мамарчево, Болярово, Лалково, Ситово, Иглика, Голям Дервент, Горска поляна.

В Бургаска област, община Средец средата в карантина са Горно Ябълково и Момина църква.

Препоръчва се актуализация на информацията за дребни преживни животни, както и ежеседмични клинични прегледи за чума по дребните преживни животни и други заразни болести във всички обекти за дребните преживни животни, като резултатите от прегледите да се документират.

В заповедта е упоменато вземане на двойни проби (серум и очен секрет) от всеки един обект с дребни преживни животни по схема за откриване на 5% разпространение с 95% достоверност и изпращането им до НДНИВМИ за изследване за чума по дребните преживни животни от община Елхово - Лесово, Мелница, Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, Раздел. В общ.

Болярово - Голямо Крушево. В Бургас община Средец - Момина Църква, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Факия, Белеврен, Кирово, Тракийци, Голямо Буково, Граничар;Общ. Малко Търново - гр. Малко Търново, Близнак, Младежко, Звездец, Бръшлян, Евренозово. Община Царево- Ахтопол, Варвара.