Правителството одобри увеличаване на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, със сумата 513 843 560 лв.

Промяната е свързана с необходимостта от поемането на ангажименти за изграждане на значими пътни проекти, изпълнението на които ще стартира в началото на 2018 г.

Одобрени са и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми с цел постигане очакваните резултати от изпълнението на бюджетните програми на МРРБ за 2017 г.

С приемането на постановлението се осигуряват средства за изпълнение на целите по политиката за интегрирано развитие на регионите, политиката за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура и бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението".

Това се постига чрез намаляване на разходите по бюджетните програми "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството", "Геодезия, картография и кадастър" и "Ефективна администрация и координация".