Сигурността на пътниците и качеството на железопътния транспорт е приоритет. Около тази теза се обединиха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров и министърът на културата Велислав Минеков, съобщиха от Министерството на културата.

През гара Нова Загора преминават три железопътни направления - към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Той е на стратегическо място и забавянето на реконструкцията би поставило в риск изпълнението и на проект на стойност 185 млн. лв., финансиран също с европейски средства по програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., предупреждават от МК.

С началото на проекта "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора" е възпрепятствано обявяването на сградата за паметник на културата от местно значение по времето на предходния културен министър Боил Банов, без да е уведомен собственикът на гаровия комплекс - Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Реалното осъществяване на проекта е невъзможно. Това е причината от ръководството на компанията да поискат Община Нова Загора да предостави безвъзмездно имота - публична държавна собственост, за управление и стопанисване от Общината. С Решение на Общинския съвет от 22 юли 2021 г. отправеното предложение е отхвърлено.

Културният министър Минеков смята, че общината трябва да преразгледа своето решение, с цел да се удовлетвори желанието на новозагорската общественост.

Според транспортния министър Тодоров всяко забавяне, спиране или прекратяване изпълнението проекта би довело до загуба на вече осигурени от държавата безвъзмездни средства и би лишило гражданите на Нова Загора от възможността да се сдобият с нова, европейска и модерна железопътна гара, отговаряща на всички съвременни стандарти за комфорт, уют и визия.

По информация на културното ведомство проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора" е включен и одобрен за финансиране по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. Общата стойност на проекта е около 20 млн. лв. Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ финансирането с европейски средства възлиза на около 17 млн. лв. Подписан е Административен договор с рег. № ДОПТТИ-4 от 17 април 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Според Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) имат сключен договор за изпълнение реконструкцията на "Гаров комплекс Нова Загора", с който компанията планира да осигури на града услуга от най-високо ниво. По договора има одобрен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството Технически проект, издадено е Разрешение за строеж №26/31.03.2021 г., в сила от 21.04.2021 г., подписан е Протокол обр.2а от 11 май 2021 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, изпълнено е временното строителство и са започнали същинските строителни работи на обекта. С Обществена поръчка са избрани изпълнители.

От Министерството на културата изреждат сключените договори със съответни срокове за изпълнение, както следва:

- Договор № 6653/10.12.2019 г. с предмет "Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";

- Договор № 11216/28.08.2020 г. "Упражняване на авторски надзор по проект "Реконструкция и модернизация на втори, трети и четвърти перони жп гара Нова Загора" при изпълнението на обект "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";

- Договор № 6354/15.01.2019 г. "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";

- Договор № 6461/30.05.2019 г. "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по три обособени позиции"; Обособена позиция № 2 "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора".