Институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка доказват, че политически граници не съществуват, когато е необходимо да се спаси от изчезване един световно застрашен вид - египетският лешояд.

Всички те обединяват усилията си в новия трансграничен проект "Опазване на египетския лешояд по миграционния му път" с кратко име "Нова надежда за египетския лешояд", който стартира през юли 2017 г. с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС.

Снимка 329621

Източник: iStock

Египетският лешояд е световно застрашен вид, чиято популация на Балканите само за последните 30 години е намаляла с повече от 80%, като в момента наброява едва 70 двойки. Причините за този спад могат да бъдат намерени не само в гнездовите територии на вида, но и по миграционния му път. Египетският лешояд е единственият далечен мигрант сред лешоядите в Европа, като всяка година изминава повече от 8 000 км до зимните си квартири в Африка и обратно.

Проектът цели опазването на най-източната популация на египетския лешояд в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Проектът се основава и надгражда дейностите, предприети между 2011 и 2016 г. по време на LIFE проекта "Помощ за египетския лешояд".

Целите на проекта са в съответствие с най-актуалния стратегически документ за опазване на вида: Планът за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция, който е ключов компонент от Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия.

Снимка 329615

Източник: БДЗП

Основните усилия по проекта "Нова надежда за египетския лешояд" ще бъдат насочени към реализирането на два ключови компонента: постигане на постоянно нарастване на популацията на вида в гнездовите му територии на Балканите; и подобряване на условията за опазване на вида по продължение на миграционния му път и в местата за зимуване, чрез минимизиране загубата на мигриращи птици, особено на възрастни индивиди.

Балканският регионален компонент на проекта (България, Гърция, Албания, Македония) включва: създаване на зони за лешояди без отрови и с наличие на достатъчно и безопасна храна и развитие на капацитета и инфраструктурата за реализиране на програма за възстановяване на популацията в близко бъдеще. Проектът ще работи активно с националните институции, за да осигури наличието на подходяща правна защита и ефективното й прилагане.

Местните власти в селските населени места ще бъдат насърчавани да създават контролирани местни екарисажи за отпадъци с животински произход на ключови места, предлагащи безопасна храна за лешоядите. Незаконното използване на отровни примамки все още е проблем за всички балкански страни - проектът има за цел да възпроизведе успешните дейности, които вече се изпълняват в Гърция, за да се повиши осведомеността сред институциите, заинтересованите страни и засегнатите лица с цел създаване на балканска мрежа за борба с отровите.

Снимка 329620

Източник: iStock

За да се предотврати случайното отравяне на птици, проектът ще се бори срещу прекомерната употреба на опасни селскостопански химикали (например чрез намаляване на селскостопанските субсидии за нарушителите) и на токсични ветеринарни лекарства (например забрана на ветеринарното използване на диклофенак и насърчаване използването на алтернативи).

Компонентът на проекта, отнасящ се за пътя на миграция на египетския лешояд, има за цел предприемането на спешни действия, предложени в EVFAP, за справяне със заплахите за вида. За съжаление, в голяма част от страните в Близкия изток (Египет, Ливан и Сирия) и някои африкански държави (Чад, Етиопия, Нигер, Нигерия и Судан) съществуват военни конфликти. Затова стратегията на проекта е да осигури трансфер на опит и да изгради капацитет в тези територии, които са достатъчно безопасни за това, и да работи с най-стабилните местни организации (правителствени или неправителствени).

Основните цели са: понижаване на смъртността на египетски лешояди, причинена от токови удари в основните места за почивка на вида в Етиопия; намиране на алтернативи при използването на стрихнин или други отрови в борбата срещу бяса, особено в ключови места със струпване на лешояди в Етиопия и Чад; развитие на местен капацитет за борба с употребата на птици в местни "магически" церемонии и ритуали (Нигерия); развитие на местен капацитет за борба с незаконното убиване и трафик на птици (Близкият изток).

Снимка 329619

Източник: iStock

Проектът предвижда две мащабни информационни кампании за повишаване на осведомеността за вида и за заплахите, които го застрашават - от отравяне, бракониерство, до сблъсък с вятърни турбини и токови удари. Кампанията "Километър за египетския лешояд" ще сравни миграционното пътуване на вида със маратонско състезание. И двете представляват предизвикателство за силата и издръжливостта и срещат препятствия по пътя си.

По време на втората кампания - "Полети с лешояда", ще бъдат създадени огромни стенописи в някои от най-големите летища, попадащи на пътя на миграция на вида, които ще "разказват" за основните заплахи, които египетския лешояд среща по време на дългия си полет.