При проверка в района на язовир "Аспарухов вал" е установено, че в него са извършвани земеделски дейности. Язовирът е разположен в землищата на град Козлодуй, община Козлодуй, село Златия и село Разград, община Вълчедръм. Някой е садил и копал в чашата на язовира, в участъци по левия бряг.

Към момента язовирът, който се използва за напояване и аквакултури, е ограничен до 8,1 млн. м3 завирен обем.

Според проверката заради извършената земеделска обработка са нарушени обществени интереси, създадена е предпоставка за негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и защитените зони.

Държавната "Напоителни системи" няма документи за 88 язовира и дължи 37.8 млн.лв

Държавната "Напоителни системи" няма документи за 88 язовира и дължи 37.8 млн.лв

Над 50% от разходите в дружеството са за заплати

Язовирът е собственост на "Напоителни системи" ЕАД - София. В проверката са участваха експерти от Басейнова дирекция "Дунавски район", Регионалната инспекция по околната среда и водите - Враца и "Напоителни системи" ЕАД - клон Мизия.