От Министерството на културата информират, че с тях не са съгласували инвестиционен проект за реконструкция в Централните хали на гр. София.

Обектът бе разгледан за втори път на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) на 19 юли. Тогава е разгледан инвестиционен проект за Централни хали, информират от културното ведомство.

Сградата е частна собственост от 1999 г. Обектът е разглеждан и преди това на заседание на СЕСОНКЦ № 90, проведено на 26 февруари 2021 г. С решение на Експертния съвет тогава е препоръчано на министъра на културата да не съгласува инвестиционния проект в представения вид, с изисквания за преработка.

На този етап предстои СЕСОНКЦ да предостави за утвърждаване на министъра на културата протокол с решение от заседанието си на 19 юли 2021 г.

Според регистъра на недвижимите културни ценности и архива на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) статутът на сградата на Централните хали е обявен през 1995 г. като "Градските хали (Гастроном № 1) - архитектурно-строителен паметник на културата с категория "местно значение" и в ДВ бр. 25 от 1988 г. като "Градски хали, бул. "Мария Луиза" 25 - архитектурно-художествен паметник на културата с категория "национално значение".

Според Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство сградата е със статут на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория "национално значение". Имотът попада и в границите на археологическия резерват "Антична Сердика и Средновековен Средец", като за него са предвидени режими на опазване.

След последното заседание на Специализирания експертен съвет, където е разгледано инвестиционно предложение за Централните хали, все още няма съгласувателно становище на Министерството на културата.

В предложения проект не са изпълнени всички предписания на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

От ведомството на Велислав Минеков са категорични, че докато не се удовлетворят всички изисквания за адекватното опазване на сградата и нейната история, докато не се гарантира запазването на нейната автентичност и дух по адекватен начин, не може да има съгласуване. От Института не могат по законов начин да забранят търговията в сградата, но имат механизмите, които да гарантират нейното опазване.

От МК предлагат визуален поглед в YouTube своя канал

https://www.youtube.com/watch?v=vFdUwDt4JZ0